คนดีสหเวช Happy Soul : 14 นางสาวกมลพร เซี่ยงว่อง

นางสาวกมลพร เซี่ยงว่อง

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  14  ขอแนะนำ 
นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img2314

นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ  22  ก.ย. 2548
  • ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
    - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปีตลอดชีวิต
    - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี


 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   9  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)