ติดต่อ

  ติดต่อ

มาตรฐานอุดมศึกษา(๔)

  งานวิชาการแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่าย  

มาตรฐานที่ ๔

  งานวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ เป็นงานนวตกรรม

  งานวิชาการแบบบูรณาการที่นำไปสู่ การสร้าง และ พัฒนาทรัพยากร บุคคลที่เชี่ยวชาญ

  การสร้าง และ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการ ขยายพรมแดนความรู้ และ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีผลกระทบ  ( Impact ) ในวงกว้าง

 ตัวบ่งชี้ ( บางประเด็นที่น่าสนใจ)

 ๔.๑ สถาบันฯ มีแผนการวิจัย แผนแม่บทในการบริหารจัดการงานวิจัย ให้ "สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ"

 ๔.๒ สถาบันฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยที่สามารถเผยแพร่ และ " ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคม ทุกระดับ"

 ๔.๓ มีการสร้าง " เครือข่ายนักวิจัย ระหว่างหลักสูตร / ภาควิชา / คณะ / สถาบัน"

 ๔.๘ จำนวนผลงาน และ/หรือ งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการ "จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 22447, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)