การสร้างกรอบรูป

การสร้างกรอบรูปลายไม้ การทำภาพให้ดูนุ่มนวล soft Filter การทำDesaturate

วันอาทิตย์ที่ 16 พศจิกายน 2551 เรียนห้อง ed2216 ของ อ.รุจโรจน์  แก้วอุไร

สมาชิกนำเสนอ เรื่อง การกรอบรุป นายพิทยา ขนิษฐา อุมาลี  เสาวลักษณ์  ชัยกุล  ระพีพัฒน์  เพ็ชรพิจิตร วัชรินทร์  นาซา กชพร  แก้วกิ่งจันทร์

1. ใช้โปรแกรม Photoshop CS 3
2. การสร้างกรอบรูปลายไม้ ตามเอกสาร
3.การทำภาพให้ดูนุ่มนวล soft Filter
4. การทำ desaturate
5. ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ tip108 photoshop ร้าน ซีเอ็ด

เวลา 11.30 น. อ.หนึ่งสรุปถ้าสนใจให้เข้าไปใน บล็อกของผมที่นี่

http://gotoknow.org/blog/rujroadk

ปลายเดือนธันวาคม 51 เดินทางไปถ่ายภาพที่เขื่อนแควน้อย อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก เช้าไปเย็นกลับ ขอให้หัวหน้าเดินทางไปสำรวจก่อนนะจะบอกให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sanomchumsomความเห็น (0)