ชุดการสอน

 

ส่วนประกอบของชุดการสอน  ชุดที่  1

 

ในชุดการสอนนี้จะมีวัสดุ-อุปการณ์ ที่ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

1.        คู่มือครู

2.        สมุดบันทึกการทำกิจกรรมศูนย์การเรียน

3.        ซองเอกสารประจำศูนย์การเรียน

3.1  ศูนย์การเรียนที่ 1 การบวกทศนิยม

                        3.2  ศูนย์การเรียนที่ 2 การลบทศนิยม

                        3.3  ศูนย์การเรียนที่ 3 การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

                        3.4  ศูนย์การเรียนที่ 4 การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

                        3.5  ศูนย์การเรียนที่ 5  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับจำนวนนับที่มีหลายหลัก

                        3.6  ศูนย์การเรียนที่ 6 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

                        3.7  ศูนย์การเรียนที่ 7 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ

                        3.8  ศูนย์การเรียนที่ 8 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม

                        3.9  ศูนย์การเรียนที่ 9  การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน                        

4.        ในแต่ละซองเอกสารจะประกอบไปด้วย บัตรคำสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย

5.        แผนการจัดการเรียนรู้

6.        แบบประเมินผลการใช้ชุดการสอน

7.        แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน         

รายละเอียดคลิกที่นี่