ข้าพเจ้าและคณะได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก หลักทฤษฏีพฤติกรรมของสกินเนอร์ และกลุ่มปัญญานิยม โดยแบ่งหัวข้อ ดังนี้
1.ดูแลร่างกายให้สะอาด
2.ไม่ขาดแปรงฟัน หมั่นหาหมอ
3.ล้างมือก่อนกิน หลังถ่ายไม่มอซอ
4.อาหารเพียงพอ ไม่ปนปลอม
5.อย่าสำส่อน ยาเสพติด
6.ครอบครัวใกล้ชิด จิตถนอม
7.อุบัติเหตุอย่าประมาท พลาดเป็นตรอม
8.ออกกำลัง อย่าให้ผอม ไม่อ้วนเกิน
9.ร่าเริง แจ่มใส ให้ใจคึก
10.สร้างสำนึกต่อสังคม
ส่วนความคืบหน้าจะรายงานเป็นระยะๆ