การเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  (English  Summer  Camp 2006) นี้ เป็นการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยเน้นแนวการเรียนรู้แบบสื่อสาร (Communicative  Approach)  ที่ม่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริง ในบริบท หรือสถานการณ์ที่เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเร่งดำเนินการ  การเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  (English  Summer  Camp 2006) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 นี้ เป็นการเน้นการฝึกปฏิบัติจริง  โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการศึกษานอกสถานที่  (Field Trip) การจัดทำโครงงาน  (Project  work) ตามแหล่งการเรียนรู้ของสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา  เช่น  การทำปลาส้ม  (Fermented Fish)  ผักตบชวา  (Water Hyacinth)  ครกหิน  (Stone  Mortra  Craving)         ไม้กวาดดอกหญ้า  (Broom Weaving)   และการจักสาน (Bamboo Weaving)  และเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลในการจัดทำสินค้า OTOP เหล่านี้แล้ว จะมีการนำเสนอโครงงาน (Project  work) เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพื่อนสมาชิกชาวค่าย (Campers)  ได้รับรู้และรับทราบมีการซักภามปัญหาของแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาสินค้า OTOP แต่ละอย่าง โดยจะมีการนำเสนอปากเปล่า เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น....