บทเรียนสำเร็จรูปบทที่ 1

บทเรียนสำเร็จรูปบทที่ 1!!

บทเรียนสำเร็จรูป

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

สาระที่  1   ศาสนา   ศีลธรรม  จริยธรรม

( เล่ม 1 )

เรื่อง   ตามรอยพระพุทธองค์

 

 

 

นางวิไล     จินามณี

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโนนจิก

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต  5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

*************************************************

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน

เรื่อง  ตามรอยพระพุทธองค์

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

โรงเรียนบ้านโนนจิก  ตำบลนาเจริญ   อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี    เขต  5

คำชี้แจง    จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ศาสนาประจำชาติไทย  คือ ศาสนาใด

     ก. ศาสนาพุทธ                      ข.  ศาสนาคริสต์

     ค. ศาสนาอิสลาม                  ง.  ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู

2.  ถิ่นกำเนิดของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด

     ก. ปากีสถาน                         ข.  เนปาล

     ค.  อินเดีย                             ง.  ภูฎาน

3.  สาเหตุที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือข้อใด

     ก. ทรงเบื่อหน่ายความสุขสำราญ   

     ข.  ทรงเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งไม่แน่นอน

     ค. ทรงแสวงหาวิธีขจัดความแก่ความตาย

     ง.  ทรงแสวงหาความจริงเพื่อหาวิธีการดับทุกข์

4.  เทวทูต   4  ในข้อใดที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็น

     ก.  ทารก   คนชรา   คนเจ็บ   คนตาย

     ข.  ทารก   คนชรา   คนเจ็บ   นักบวช

     ค.  คนแก่   ทารก   นักบวช   คนเกิด

     ง.  คนแก่   คนเจ็บ   คนตาย  นักบวช

 

5.  พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลักธรรมข้อใด

     ก.  พรหมวิหาร  4               ข.  ฆราวาสธรรม

     ค.  อริยสัจ  4                      ง.  อิทธิบาท  4

6.  พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด

     ก.  กัดฟัน                                    ข.  บำเพ็ญเพียรทางจิต

     ค.  กลั้นลมหายใจ               ง.  ออกบวช

7.  วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  คือ  ข้อใด

     ก.  วัดเวฬุวัน                       ข.  วัดเชตวัน

     ค.  วัดพระเชตุพน                ง.  วัดอรุณราชวราราม

8.  วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  คือ วันใด

     ก.  วันวิสาขบูชา                  ข.  วันมาฆบูชา

     ค.  วันอาสาฬหบูชา             ง.  วันธรรมะสวนะ

9.  ปัญจวัคคีย์ท่านใดที่ได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมก่อน

     ปัญจวัคคีย์ท่านอื่น

     ก.  พระโกณฑัญญะ            ข.  พระวัปปะ

     ค.  พระอัสสชิ                      ง.  พระมหานามะ

10.หลักธรรมในข้อใดที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

     ก.  เมตาธรรมค้ำจุนโลก         ข. หิริ โอตตัปปะ

     ค.  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา     ง.  ทำความดี  ไม่ทำชั่ว  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนสำเร็จรูป

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนสำเร็จรูปบทที่1

หมายเลขบันทึก: 221969, เขียน: 10 Nov 2008 @ 16:16 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เชิญไปชม ของแม่น้องพอ บ้างนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม

หากมีข้อมูลดีๆ จะมาเผยแพร่ให้ได้ทราบ

เขียนเมื่อ 

ลองทำข้อสอบดูก่อนน่ะค่ะ

สุชาวดี แสงสุคนธ์
IP: xxx.123.175.136
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นตัวอย่างสักเล่มหนึ่งค่ะ