การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

            การบริหารทรัพย์กรมนุษย์ยุคใหม่  เป็นการบริหารที่เน้นด้านการจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management -HCM) ซึ่งเป็นการรวมกิจกรรมตั้งการกำหนด สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด  การรักษาบุคลากร  การพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาได้

            การบริหารจัดการทุนมนุษ์นั้นเป็นการจัดการที่ผู้บริหารทุกระดับในองค์การต้องให้ความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเป็นการวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างบุคลากรในองค์การให้มีศักยภาพและสร้างผลผลิตสูงสุดให้กับองค์การ