คณะกรรมการร่วมพัฒนางานบริการพยาธิ-พยาบาล มีการประชุมกันมา 3 ครั้งแล้ว  พย, ธค 48 และ กพ 48  การทำงานร่วมกันมีบรรยากาศที่ดีมากๆ และ ก่อให้เกิดผลดีๆ ต่อไปนี้ขึ้นแล้ว ….

  1. ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น จากการรับรู้รู้วิธีการปฏิบัติ และข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย
  2. สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เช่น เราพบว่าสิ่งส่งตรวจที่ใส่ตะกร้ามาส่งห้องแล็บ ถูกวางในแนวนอน ทำให้หกเลอะเทอะ   เราแนะนำให้ใส่ในกระป๋อง แถมทำกระป๋องวาง specimen ให้ด้วย (โครงการพัฒนางานของคุณเพ็ญแข) แค่นี้ ก็แก้ปัญหานี้ได้
  3. เกิด practice guideline ในการปฏิบัติงาน  เรื่องนี้มีที่มาจากปัญหาการส่งตรวจให้ถูกคน และการติดและ patch bcarcode จากหอผู้ป่วย  เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติเดียวกัน ตัวแทนจากฝ่ายพยาบาลจึงเขียน guideline ในการเก็บและส่ง specimen
  4. เกิดการการยอมรับ และกล้าเปิดเผยข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน   เราตกลงกันว่า ฝ่ายแล็บจะส่งข้อมูลความผิดพลาดของเก็บส่ง specimen ให้พยาบาล และ ฝ่ายพยาบาล จะส่งข้อมูลความผิดพลาดการรายงานผลให้แล็บ  กันทุกเดือน
  5. เกิดความร่วมมือของพยาบาล ในการทำโครงการพัฒนางานของบุคลากรพยาธิ ดังตัวอย่างเรื่องกระป๋องวาง specimen ข้างต้น

นี่เป็นผลการดำเนินงานในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา แล้วเราทั้งสองหน่วยงาน คงดำเนินการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป เพื่อ .. คุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย