รวมพลัง KM_QA

 เช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ผมได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งานรวมพลัง เพื่อพัฒนา คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาไทย ครังที่ ๒/๒๕๔๙" ซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง ส.ม.ศ คณะศึกษาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 วันแรก คือ วันที่ ๓๐ มีนาคม ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ได้บรรยาย แนวคิด ความคาดหวัง และ แนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบที่ ๒

 วันที่สอง คือในวันนี้ จะแบ่งออกเป็นสามห้อง คือ การศึกษาพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา โดยเน้นเรื่องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ทั้งภายในและภายนอก ส่วนช่วงบ่าย เป็น เรื่องการจัดการความรู้ ในการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

 JJ ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรใน ห้อง " อาชีวศึกษา โดยเน้นการจัดการความรู้ เป็นตัวนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา " ผมได้ปรึกษาหารือ กับท่านรองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร คงจะมีการบรรยายนำ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ตั้งแต่ มาตรฐาน และ คุณภาพ ของการจัดการของสถานศึกษา และ ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา หลังจากนั้น คงเป็นการ ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" น่าจะมีประเด็นการสร้างเครือข่าย และ การสร้าง CoP ของกลุ่มสถานศึกษาครับ

JJ