หมวดขัตติยตระกูล หน้า 1

K.mai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำราชาศัพท์

หมวดขัตติยตระกูล

ราชาศัพท์                                           ความหมาย

พระบรมอรรคราชบรรพบุรุษ                                  - บรรพบุรุษของพระมหากษัตริย์

 

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก                                  - หมายถึง สมเด็จพระบรมชนกาธิบดี

                                                                          แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

                                                                          จุฬาโลกมหาราช

 

พระปัยกา พระไปยกา                                           - ปู่ทวด ตาทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          และเจ้านาย หมายถึง ทวดที่มิใช่พระมหากษัตริย์

                                                                          และแม้มิใช่เจ้านาย

 

พระบรมไปยกา                                                    - ปู่ทวด ตาทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

 

สมเด็จพระบรมปัยกา                                             - ปู่ทวด ตาทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          หมายถึง ทวด ที่เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

 

สมเด็จพระบรมปัยกาธิบดี                                       - ปู่ทวด ตาทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระมหาปัยกาธิบดี                                          หมายถึง ทวด ที่เป็นสมเด็จพรเจ้าบรมวงศ์เธอ

                                                                          ที่ทรงศักดิ์สูงเป็นพิเศษ

 

สมเด็จพระบรมปัยกาธิราช                                     - ปู่ทวด ตาทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          หมายถึง ทวด ที่เป็นพระมหากษัตริย์

 

พระปัยยิกา, พระไปยิกา                                        - ย่าทวด ยายทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          และเจ้านาย หมายถึง ทวด ที่มิใช่เจ้านาย

 

สมเด็จพระปัยยิกา                                                 - ย่าทวด ยายทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          หมายถึง ทวด ที่เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

 

สมเด็จพระบรมปัยยิกา                                           - ย่าทวด ยายทวด ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          หมายถึง ทวด ที่เป็นสมเด็จพระบรมราชินี หรือ

                                                                          พระบรมวงศ์ที่ทรงศักดิ์สูงเป็นพิเศษ

 

พระเปตามหัยกา,                                                 - ปู่ทวด (แปลตามศัพท์ว่า ปู่หรือตาของพ่อ)

พระเปตามไหยกา (เขียนแบบเก่า)                               เดิมแปลกันว่า พ่อของปู่ ของตา (ปู่ทวด ตาทวด)

 

พระมาตามหัยกา,                                                 - ตาทวด (ปู่หรือตาของแม่) เดิมแปลกันว่า

พระมาตามไหยกา,                                                 พ่อของย่า ของยาย (ปู่ทวด ตาทวด)

พระบรมราชมาตามหัยกา

 

พระเปตามหัยยิกา,                                               - ย่าทวด (ย่าหรือยายของพ่อ)

พระเปตามไหยิกา                                                  เดิมแปลกันว่า แม่ของปู่ของตา (ย่าทวด ยายทวด)

 

พระมาตามหัยยิกา,                                               - ยายทวด (ย่าหรือยายของแม่) เดิมแปลกันว่า

พระมาตามไหยิกา                                                  แม่ของย่า ของยาย (ย่าทวด ยายทวด)

 

พระอัยกา, พระไอยกา (เขียนแบบเก่า)                      - ปู่ ตา ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านาย

                                                                          หมายถึง ปู่และตา ที่มิใช่พระมหากษัตริย์ หรือ

                                                                          แม้มิใช่เจ้านาย

 

พระบรมอัยกา                                                      - ปู่ ตา ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

 

สมเด็จพระบรมอัยกา                                             - ปู่ ตา ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          หมายถึง ปู่ ตา ที่เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

 

สมเด็จพระบรมอัยกาธิบดี                                       - ปู่ ตา ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หมายถึง

                                                                          ปู่ ตา ที่เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

                                                                          ที่ทรงศักดิ์สูงเป็นพิเศษ

 

สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช                                      - ปู่ ตา ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                                                                          หมายถึง ปู่ ตา ที่เป็นพระมหากษัตริย์

 

พระอัยยิกา (หรือ พระไอยิกา และ                            - ย่า ยาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านาย

พระไอยกี ที่ใช้ตามแบบเก่า)                                     หมายถึง ย่า ยาย ที่มิได้เป็นเจ้านายชั้นสูงแม้มิใช่

                                                                          เจ้านาย

 

พระบรมอัยยิกา                                                    - ย่า ยาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

 

สมเด็จพระบรมอัยยิกา,                                          - ย่า ยาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

พระบรมไหยิกาเธอ                                                 หมายถึง ย่า ยาย ที่เป็นพระมเหสี หรือเป็น

                                                                          เจ้านายที่มีพระอิสริยศักดิ์เทียบเท่าสมเด็จ

                                                                          พระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์                   

 

พระชนก, พระบิดา, พระบิดร                                  - พ่อ ใช้สำหรับเจ้านาย หมายถึง พ่อที่มิใช่

                                                                          พระมหากษัตริย์ หรือแม้มิใช่เจ้านาย

 

พระราชบิดา                                                        - พ่อ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หมายถึง

                                                                          พ่อ ที่มิใช่พระมหากษัตริย์ หรือแม้มิใช่เจ้านาย

 

สมเด็จพระราชบิดา                                               - พ่อ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้รับ

                                                                          พระบรมราชาภิเษก หมายถึง พ่อที่เป็นเจ้าฟ้า

 

สมเด็จพระบรมราชชนก,                                       - พ่อ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับ

สมเด็จพระบรมราชบิดา,                                        - พระบรมราชาภิเษกแล้ว หมายถึง พ่อ ที่เป็น

สมเด็จพระบรมชนกาธิบดี                                         เจ้าฟ้าทรงพระอิสริยศักดิ์สูงเสมอด้วย

                                                                          พระมหาอุปราช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำราชาศัพท์ความเห็น (0)