เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นี้  ได้รับเชิญจากท่าน JJ ให้บรรยายเรื่อง "กระบวนทัศน์ข้าราชการ" ในการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการที่โรงแรม เจริญธานี  มีข้าราชการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก  สาระสำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับกระบวนทัศน์ข้าราชการที่มียุทธศาสตร์และโครงการอยู่แล้ว  ปัญหาคือ ทำอย่างไรจึงจะแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้  และมีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง