kittisak
นาย kittisak น้องเล็ก seankum

การศึกษาประสิทธิภาพคู่มือการใช้โปรแกรมFlip Album Vista Pro


โปรแกรมFlip Album Vista Pro

การศึกษาประสิทธิภาพคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  เพื่อศึกษาความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอนเครือข่ายการวิจัย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2550  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยครูผู้สอนเครือข่ายการวิจัย จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling ) จากครูผู้สอนที่สมัครเข้ารับการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือ

การใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นทั้งเอกสารคู่มือการใช้งานและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – Book ) แบบประเมินความสอดคล้องและคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามครูผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าร้อยละ ( % )

                  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการทดลองใช้คู่มือโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นกับครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายการวิจัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.39 / 86.94   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80 / 80  ผลการประเมินความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้คู่มือโปรแกรม Flip Album Vista Pro ผลิตสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.35  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.30   และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro  ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.82 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16

หมายเลขบันทึก: 217118เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2008 09:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 16:21 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (6)

หนูขอรบกวนท่านส่งโปรแกรม flip album มาให้หนูหน่อยได้ไหมคะเพราะหนูหาโหลดมาใช้งานด้านการสอนแล้วโหลดไม่ได้สักที ขอความอนุเคาระห์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เด็กนักเรียนคะ

ครูอัตราจ้าง กำแพงเพชรคะ

คุณครูกชกรครับกรุณาแจ้งที่อยู่พร้อมท้งเงินส่งทางไปราณ๊ย์มาที่ ศน.กิตติศักดิ์ แสนคำ สพท.แพร่ เขต 1 อำเภอเมือง จ.แพร่ 54000

ขอบคุณสำหรับความร๔ครับ

คุนมากคับ

ขอโปรแกรมดว้ยครับ ขอบคุณคุรับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี