บทเรียนบนระบบเครือข่าย โทรทัศน์เพื่อการศึกษา(Educational Telavision)

คำว่า "โทรทัศน์" (Television) เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีกและลาตินมีความหมายว่า "การเห็นได้ไกล" (Farseeing) หรือ (To see at a distance) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพ (Photography)ชนิดหนึ่งการถ่ายภาพนั้นมีความหมายว่าเป็นการเขียนด้วย แสง (writing with light) หากจะให้ความหมายของคำว่า โทรทัศน์นั้นโทรทัศน์คือ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การ เปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสงซึ่งเราสามารถเห็นด้วยตาให้เป็น พลังงานไฟฟ้าและส่งไปตามสายหรือออกอากาศโดยมีกล้องโทรทัศน์เป็น เครื่องมือใน การเปลี่ยนแปลงนี้ โทรทัศน์เป็นเทคโนโลยีชนิดใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่วงการ ศึกษาทุกขณะ ดังนั้นควรพิจารณาถึงสื่อชนิดใหม่นี้ว่าน่าจะรับเข้ามาช่วยจัดการ ศึกษามากน้อยเพียงใด

 

บทเรียนบนระบบเครือข่าย  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา(Educational Telavision)

http://wbc.msu.ac.th/WBC/edu/Television/000Menu01.htm

จะกล่าวถึงกระบวนการที่ทำให้รายการโทรทัศน์เกิดขึ้นซึ่งเป็นกระบวน การที่นำเอาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนประกอบกับคณะผู้มีความรู้ความ สามารถและเชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆร่วมกันวางแผนดำเนินการผลิตร่วมกับผู้มี ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ี่
          คำว่า "โทรทัศน์" (Television) เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีกและลาตินมีความหมายว่า "การเห็นได้ไกล" (Farseeing) หรือ (To see at a distance) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพ (Photography)ชนิดหนึ่งการถ่ายภาพนั้นมีความหมายว่าเป็นการเขียนด้วย แสง (writing with light) หากจะให้ความหมายของคำว่า โทรทัศน์นั้นโทรทัศน์คือ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การ เปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสงซึ่งเราสามารถเห็นด้วยตาให้เป็น พลังงานไฟฟ้าและส่งไปตามสายหรือออกอากาศโดยมีกล้องโทรทัศน์เป็น เครื่องมือใน การเปลี่ยนแปลงนี้ โทรทัศน์เป็นเทคโนโลยีชนิดใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่วงการ ศึกษาทุกขณะ ดังนั้นควรพิจารณาถึงสื่อชนิดใหม่นี้ว่าน่าจะรับเข้ามาช่วยจัดการ ศึกษามากน้อยเพียงใด

          อย่างไรก็ตามมีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ว่าโทรทัศน์ศึกษาได้สร้างโอกาสที่ดีให้แก่ครูในการวางแผนร่วมมือกันระหว่างครู ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานการผลิตซึ่งโทรทัศน์ศึกษาจะเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของการวางแผนของ หลักสูตรเนื้อหาสาระและการเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใช้การวัดผลก็เป็นผลที่ทำ ให้ครูต้องคำนึงถึงและเลือกมาใช้ในช่วงที่ครูและนักเรียนดูรายการนั้นๆซึ่งต้อง พิจารณาถึงคุณภาพของเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และความชัดเจนในการอธิบายข้อมูลและข่าวสารเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารนั้น ดังนั้นทั้งครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาและผู้ผลิตรายการจำเป็นต้องวัดผลและประเมินผลเป็นประจำเพื่อที่จะปรับปรุงรายการให้ดีอยู่เสมอพร้อมนี้ต้องมีการวางแผนการใช้โทรทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพ โทรทัศน์ถูกนำมาใช้ในการศึกษาที่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดในสหรัฐอเมริกาชื่อรายการ "Sesame street" รายการนี้ ได้ถูกพัฒนามาเพื่อการสอน มโนทัศน์ เรื่องคำศัพท์ และใช้กับเด็ก ๆ ก่อนวัยเรียน ผลก็คือไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มีความสนใจรายการนี้มาก ถึงแม้รายการนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นรายการของเด็กแต่ผู้ใหญ่เองก็นิยมชื่นชอบ

ที่มา : ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน AV Production

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21610, เขียน: 29 Mar 2006 @ 17:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)