การตายของสัตว์โลก วิญญาณมิได้ท่องเที่ยวไป


การตายของสัตว์โลก วิญญาณมิได้ท่องเที่ยวไป 

คนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามักจะเชื่อว่า  เมื่อมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายตายไปแล้ว  วิญญาณของคนหรือสัตว์เหล่านั้นล่องลอยออกจากร่างของผู้ตายไปเกิดในภพใหม่ตามกรรมดีกรรมชั่วที่ได้กระทำไว้ทุกชาติทุกภพ วิญญาณนั้นนั่นแหละล่องลอยท่องเที่ยวไปเป็นโน่นเป็นนี่  เกิด ๆ ตาย ๆ ตาย ๆ เกิด ๆ  ในวัฏสงสารไม่รู้จบ  วิญญาณเป็นตัวยืนโรง  เป็นตัวตน  ทิ้งร่างนี้ไปร่างโน้นเรื่อยๆ รูปกายเปลี่ยนแต่วิญญาณไม่เปลี่ยน  วิญญาณเดิมไปสู่รูปใหม่  อาจเป็นรูปสัตว์นรก  รูปเปรต  รูปอสุรกาย  รูปสัตว์เดรัจฉาน  รูปมนุษย์  รูปเทวดา  รูปพรหม  แม้กระทั่งอรูปพรหม (ซึ่งเป็นพรหมไม่มีรูป)ความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เห็นว่า  “วิญญาณ”  เป็นตัวไม่ตาย  เป็นตัวตน  เป็นของเที่ยง  เป็นอัตตา  อันเป็นความเห็นความเชื่อที่ผิด  ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  เพราะพระพุทธเจ้าตรัสโดยอเนกปริยายไว้ชัดแจ้งว่า  “วิญญาณเป็นอนัตตา”  ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน  “วิญญาณเป็นอนิจจัง”  เป็นของไม่เที่ยง  “เป็นทุกขัง”  เป็นทุกข์  เพราะที่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยืนยงดังที่เข้าใจจึงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสถึง  “มรณะ”  ความตายคือความแตกแห่งขันธ์  ขันธ์ก็คือขันธ์ ๕  หรือเบญจขันธ์นั่นเอง  ได้แก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ขันธ์ทุกตัวแตก  วิญญาณก็แตก  มิใช่ออกจากร่างแล้วท่องเที่ยวไปเหมือนในหนังในภาพยนตร์  ในละครทีวีที่สร้างขึ้นโดยความเชื่อที่ผิดตลอดมา  แม้ท่านผู้รู้ระดับสูงในทางธรรมบางท่านยังสอนว่า  ร่างกายคนเราตายแต่จิตวิญญาณไม่ตาย  จิตวิญญาณเป็นผู้ไปเกิดในภพใหม่ เป็นต้น  เป็นคำสอนที่ไม่ตรง  ไม่ถูก  เป็นการตู่พระพุทธเจ้าด้วย


แม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลก็เคยมีมาแล้ว  ภิกษุในพระสมณโคดมพุทธเจ้านั่นเอง  ชื่อว่าสาติภิกษุมีความเห็นผิดว่า


“เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า  วิญญาณนี้นี่แหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่น”


มีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นนั้น  ยืนยันในความเชื่อเช่นนั้นและปักใจในความเชื่อของตนว่าถูกต้อง  แม้พระภิกษุอื่นๆ จำนวนมากจะช่วยกันพยายามปลดเปลื้องความเห็นผิดของสาติภิกษุ  สาติภิกษุก็ไม่ฟัง  ไม่เชื่อ  ยังคงยืนยันดื้อรั้นไม่เปลี่ยนแปลง  และได้แสดงความเห็นของตนซ้ำๆ ซากๆ ว่าถูกแล้ว  ภิกษุทั้งหลายจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน  อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี  และทูลเรื่องสาติภิกษุมีความเห็นผิดดังกล่าวพระพุทธองค์ตรัสให้ไปเรียกสาติภิกษุมาแล้วตรัสถามว่า

“ดูก่อนสาติ  ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า  เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มรพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า  วิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไป  แล่นไปไม่ใช่อื่น  ดังนี้จริงหรือ”


สาติภิกษุทูลว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า  วิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยว  แล่นไป  ไม่ใช่อื่นดังนี้จริง”


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า

“ดูก่อนสาติ  วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร”


สาติภิกษุทูลว่า  “สภาพที่พูดได้  รับรู้ได้  ย่อมเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญาณ”


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

“ดูก่อนโมฆบุรุษ  เรารู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแก่ใครเล่า  ดูก่อนโมฆบุรุษ  วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น  เรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอเนกมิใช่หรือ  ความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้มี  ดูก่อนโมฆบุรุษ  ก็เมื่อเป็นดังนั้นเธอกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบบาปมิใช่บุญมากด้วย  เพราะทิฏฐิที่  ตนถือชั่วแล้ว  ดูก่อนโมฆบุรุษ  ก็ความเห็นนั้นของเธอจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน”


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสำคัญความนั้นเป็นไฉน  สาติภิกษุผู้เกวัฏฏบุตรจะเป็นผู้ทำความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บ้างหรือไม่”


ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า

“ข้อนี้มีได้อย่างไร  ข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้า”


เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้ว  สาติภิกษุผู้เกวัฏฏบุตรนั่งนิ่งกระดาก  คอตก  ก้มหน้า  ซบเซาหมดปฏิภาณ


ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าถามภิกษุทั้งหลายว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบบาปมิใช่บุญมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้หรือ”


พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ
วิญญาณอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น  ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ  
วิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณ  
วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าฆานะวิญญาณ  
วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ  
วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ  
วิญญาณอาศัยมนะและธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณ


เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆ
ไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟฟืน  
ไฟอาศัยสะเก็ดไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟสะเก็ดไม้  
ไฟอาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าอาศัยไฟหญ้า  
ไฟอาศัยโคมัย(ขี้วัว)ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟโคมัย  
ไฟอาศัยแกลบติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแกลบ  
ไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหยากเยื่อ


ฉันใด  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ”

(พระไตรปิฎกอรรถกถาแปล  มหามกุฏราชวิทยาลัยเล่ม ๑๙ หน้า ๑๖๘-๑๗๓)
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ครั้งนั้นเราได้เป็นเวสสันดร  ได้เป็นมโหสถ  ได้เป็นวิธูรบัณฑิต  ได้เป็นเสนกบัณฑิต  ได้เป็นพระเจ้ามหาชนก  ดังนี้  ทีนั้นเธอได้มีความคิดว่า  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  เหล่านี้ย่อมดับไป(แตกตาย)  ในที่นั้นๆ นั่นแหละ  แต่วิญญาณย่อมท่องเที่ยวย่อมแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น  จากโลกอื่นสู่โลกนี้ดังนี้  จึงเกิดสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นผิด)--->>>   ก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  เมื่อปัจจัยมีอยู่ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมี  เว้นจากปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีดังนี้


ฉะนั้น  ภิกษุที่กล่าวว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไป  ย่อมแล่นไปไม่ใช่อย่างอื่น  ย่อมกล่าวคำที่พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสไว้  ย่อมให้การประหารชินจักร (ทำลายพุทธศาสนา)  ย่อมคัดค้านเวสารัชชญาณ (พระปรีชาญาณแห่งพระพุทธเจ้า)  ย่อมกล่าวกะชนผู้ใคร่เพื่อจะฟังให้ผิดพลาดทั้งกีดขวางทางอริยะ (ไม่เข้าถึงอริยะ) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่มหาชน”

(พระไตรปิฎกอรรถกถาแปลมหามกุฏราชวิทยาลัย  เล่ม ๑๙  หน้า ๑๙๓)
ผู้ซึ่งเกิดสัสสตทิฏฐิคือผู้มีความเห็นว่าเที่ยง  คือความเห็นว่าอัตตาและโลกเป็นสิ่งเที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไป  เช่นเห็นว่าคนและสัตว์ตายไปแล้วร่างกายเท่านั้นทรุดโทรมไป  ส่วนดวงชีพหรือเจตภูตหรือมนัสเป็นธรรมชาติไม่สูญย่อมถือปฏิสนธิในกำเนิดอื่นสืบไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่ง

(พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  ปยุทธ์  ปยุตฺโต)ฉะนั้น  ผู้พึงแสดงธรรม  ผู้พึงสั่งสอนธรรม  ผู้พึงสนทนาธรรม  ผู้พึงนำธรรมะในพระพุทธเจ้าไปแสดงในรูปลักษณ์ต่างๆ เช่น  ภาพยนตร์  ละคร  ก็ดี  การที่ไปสร้างเสกให้เห็นเป็นว่าคนหรือสัตว์เมื่อตายไปจะมีวิญญาณลอยออกจากร่างไปเช่นนั้นเป็นการแสดงให้ผู้ดูผู้ฟังเข้าใจผิดพลาดธรรมะแห่งพระพุทธเจ้า  เป็นการกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและมหาชน  เป็นการกีดขวางทางอริยะ  เป็นบาปอย่างยิ่ง  เป็นสัสสตทิฏฐิ  ความเห็นผิดให้ติดอยู่


--->>>   ตามความเป็นจริงคนและสัตว์โลกเมื่อตาย  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จะแตกแยกจากกันหมดไม่เว้นแม้วิญญาณ  ตัววิญญาณเองก็แตกดับในตัวเอง  ปกติคนที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายจิตหรือวิญญาณก็แตกดับอยู่ทุกขณะจิต  ดับแล้วเกิด  เกิดแล้วดับติดต่อกันจนไม่มีช่องว่างให้เรารู้ว่าวิญญาณนี้ดับเกิดอยู่ทุกขณะ  ขันธ์อื่นๆ อีก ๔ ก็เกิดดับ เกิดดับอยู่ทุกขณะพร้อมกันเช่นกัน เป็นต้น  รูป (ร่างกาย) เซลล์ที่ประกอบเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกายแต่ละตัวก็เกิดดับ  เกิดดับอยู่ตลอด  เซลล์ในตัวเด็กเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเจริญขึ้นกลายเป็นเซลล์หนุ่มสาว เป็นผู้ใหญ่  กลางคน  แล้วก็แก่น้อย  แก่มาก  เพราะเซลล์ที่เกิดใหม่เจริญลงเสื่อมไปตามลำดับ  --->>>   เมื่อตายจิตวิญญาณที่เกิดดับอยู่เป็นดวงสุดท้ายก่อนตายก็ดับลงแต่มีตัวเชื้อซึ่งเรียกว่ากิเลสตัณหาอันเกิดแต่กรรมไม่ยอมดับ  กิเลสตัณหานี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณใหม่ (วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ทั่วไป) ธาตุรู้จะวิ่งเข้าเกาะเกี่ยวกิเลสตัณหาอันเป็นที่ตั้งทันทีจนไม่มี่ช่องว่างให้รู้สึกว่าวิญญาณได้ขาดตอนลงไปแล้ว  วิญญาณใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนกิเลสตัณหาก็จะเจริญงอกงามขึ้นทันที  ปฏิสนธิขึ้นในภพใหม่ทันที  เหมือนกับว่าดวงวิญญาณเก่านั้นลอยมาเกิด  ตรงนี้นี่เองที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด  เห็นผิด  เชื่อผิดกันมาตลอดเวลาว่าวิญญาณลอยจากร่างคนที่ตายแล้วมาเกิดในร่างใหม่โดยวิญญาณไม่ขาดตอน  เป็นวิญญาณดวงเดียว  คือวิญญาณดวงเดิมจนทำให้เห็นว่าวิญญาณนี้เที่ยงเป็นอัตตา  เป็นสัสสตทิฏฐิในความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่มิได้พิจารณาจำแนกธรรมให้ละเอียดชัดแจ้งถึงการเกิดดับ ๆ  จึงไม่เข้าใจว่าวิญญาณเป็นอนัตตา  จึงหาทางหลุดพ้นจากตัวตนไม่ได้  เป็นการกีดขวางทางอริยะของตนแม้เพียงจะเข้าถึงความเป็นโสดาบันก็ยากยิ่งเพราะละสักกายทิฏฐิไม่เป็น

 

สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ พระเชตวัน  อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  ได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า


“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ถ้าความยินดี  ความเพลิดเพลิน
 ความทะยานอยาก (กิเลสตัณหา) มีอยู่ในที่ใดวิญญาณก็ตั้งงอกงามอยู่ในที่นั้น  
ในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูป  
ในที่ใดมีการหยั่งลงแห่งนามรูป  ในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย  
ในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป...”


“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลย่อมจงใจย่อมดำริและ
ครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารัมณปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณ  
เมื่อมีอารัมณปัจจัย  ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี  
เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดคือภพใหม่ต่อไปจึงมี”

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/tipitaka_seek.php


วิญญาณเกิดเพระอาศัยปัจจัย  (เหตุเครื่องหนุนให้เกิด) เว้นจากปัจจัยวิญญาณมิได้มี
--->>  วิญญาณจึงมิใช่ตัวยืนโรงในการเวียนว่ายตายเกิด  กิเลสตัณหาซึ่งดับไม่หมดเพระกรรมนั่นต่างหากเป็นตัวเชื้อเก่านำให้วิญญาณธาตุใหม่เข้าเกาะเกี่ยวเจริญงอกงามไปเกิดใหม่ไม่รู้จบ  ถ้าจะจบก็ต้องละกิเลสตัณหาให้ได้โดยการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบดังที่พระพุทธองค์ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า“ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายนี้ของคนพาล (ผู้มืดบอดไม่รู้แจ้ง)  
ผู้ถูกอวิชชาใดห่อหุ้มและประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้นแล้ว  
อวิชชานั้นคนพาลยังละไม่ได้  และตัณหานั้นยังไม่สิ้นไป
เพราะคนพาลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ  
เหตุนั้นเมื่อตายไปคนพาลย่อมเข้าถึงกาย (เกิดอีก)
เมื่อเข้าถึงกายชื่อว่ายังไม่พ้นจาก ชาติ  ชรา  มรณะ  โสก
ปริเทวทุกข์โทมนัส  และอุปายาส  เรากล่าวว่ายังไม่พ้นไปจากทุกข์


กายนั้นของบัณฑิต (ผู้รู้แจ้ง)  
ผู้ถูกอวิชชาใดห่อหุ้มแล้วและประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้นแล้ว
อวิชชานั้นบัณฑิตละได้แล้ว  
เพราะบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ  
เหตุนั้นเมื่อตายไปบัณฑิตย่อมไม่เข้าถึงกาย  
ไม่เกิดอีก  ชื่อว่าย่อมพ้นจาก  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสก
 ปริเทวะ  ทุกข์โทมนัส  และอุปายาส  เรากล่าวว่าย่อมพ้นจากทุกข์...”

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=16&A=560&w=กายนี้ของคนพาล_--->>>   บางคนเมื่อเกิดในภพใหม่  ระลึกชาติได้ในภพเก่าและเข้าใจว่า วิญญาณจากภพเก่ามาเกิดใหม่  เข้าใจว่าตัวเองในภพนี้เป็นคนเดียวกับในภพที่ระลึกได้จึงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแม้ตายมาแล้วจากคนเดิมก็ยังถือมั่นว่าเป็นคนเดิมอยู่  ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทำให้เกิดความหลงผิดไม่รู้จบ  นี่แหละเป็นผลบาปอันเกิดจากมิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิด  เชื่อผิด  เข้าใจผิดในตัวตน  ติดอยู่ในสักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าเป็นตัวของตน)

 

“สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา”
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน


ที่เห็นเป็นตัวตนเพราะเป็นความเข้าใจผิด  เนื่องจากปัจจัยเชื่อมโยงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายแล้วพากันสมมติบัญญัติเรียกขานกันเป็นตัวโน่นตนนี่  รับรองสมอ้างยึดถือเป็นบรรทัดฐานเชื่อมั่นตามกันมาจนเข้าใจว่าเป็นของจริงจังจริงแท้ติดแน่นในสันดานจิตกันถ้วนทั่วการเข้าใจผิดแม้นิดเดียวคือเข้าใจว่าวิญญาณเป็นสิ่งเที่ยงเป็นตัวตนท่องเที่ยวไปแล่นไปสู่ภพใหม่และเป็นตัวยืนโรงในการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบเช่นที่สาติภิกษุเข้าใจเป็นโทษมหันต์  เป็นภัยใหญ่หลวงเพราะเป็นการขัดขวางทางอริยะดังที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า


“ก็ความเห็นของเธอจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน”


เพราะจะทำให้ไม่เห็นทางหลุดพ้นเข้าสู่กระแสที่จะไปสู่นิพพานได้เลย  จะต้องจมปรักอยู่ในกองทุกข์แห่งห้วงวัฏสงสารไม่รู้จบอีกตลอดไป--->>>   ถ้าเราเข้าใจจุดตัด  จุดขาด  จุดดับตรงนี้เสียได้ก็จะเข้าใจความตายของตนได้  เรียกว่ารู้จักความตาย  รู้ว่าเมื่อตายแล้วก็ตายเมื่อรู้จักอาการตายของสัตว์โลกว่าวิญญาณก็แตกดับไปด้วยเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดอาวัชนาการ  คือความรำพึง  การรำลึกนึกถึงขึ้นมาเองว่า


“แล้วอะไรมันเป็นตัวไปเกิดอีก”


ความรำพึงเช่นนี้มีประโยชน์มาก  เข้าจุดเข้าประเด็นเข้าเรื่องที่จะไม่ตายไม่เกิดอีก  ลองพิจารณาต่อไป  เมื่อตายแล้ววิญญาณก็แตกดับไปด้วยแล้ว


“อะไรเล่าเป็นตัวให้วิญญาณตั้งขึ้นงอกงามได้ใหม่”--->>>   พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

“...ความยินดี  ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก (รวมเรียกได้ว่ากิเลสตัณหาหรือมโนสัญญาเจตนาคือกรรม)  มีอยู่ในที่ใดวิญญาณก็ตั้งงอกงามในที่นั้น...”


“กิเลสตัณหาหรือกรรม”  นั่นเองเป็นปัจจัยนำให้ไปเกิดวิญญาณอีกไม่ใช่อื่น


กิเลสตัณหา  เป็นนามธรรมอันเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณมีความยินดีหรือยินร้าย  มีความเพลิดเพลินหรือหดหู่  มีความทะยานอยากหรือไม่อยาก เป็นต้น  กิเลสตัณหาเป็นนามธรรมคือสภาวะที่น้อมไปหาอารมณ์ทำให้อารมณ์ยึดมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้  เป็นเชื้ออารมณ์ที่อยู่ในจิตวิญญาณ  เมื่อตายจิตวิญญาณแตกดับแต่เชื้ออารมณ์อันเกิดจากกิเลสตัณหาไม่ดับไปด้วย...
**************************************************************************

ข้อมูลในการเรียบเรียง  ธรรมบัญชา  :  บัญช์  บงกช

 

หมายเลขบันทึก: 215753เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2008 14:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 22:58 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี