สัสตทิฏฐิ และ อุจเฉททิฏฐิ กับเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ได้อย่างไร?


 

สัสตทิฏฐิ และ อุจเฉททิฏฐิ กับเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ได้อย่างไร?

เรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง  แต่ก็มีความยึดมั่นกันมานาน  เพื่อท่านทั้งหลายจะได้คัดเอาเรื่องเหล่านั้นให้ออกไปเสียจากจิตใจ  แล้วรับเอาหลักปรมัตถธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เข้ามาแทนที่


สำหรับความเข้าใจของบางท่านที่ว่า  การเกิดขึ้นของเด็กในครรภ์มารดานั้น  เกิดขึ้นมาเพราะได้อาศัยบิดามารดาสมสู่อยู่ด้วยกันเท่านั้น  รูปนามที่เกิดขึ้นมาในครรภ์ของมารดามิได้เนื่องหรือมิได้อาศัยอำนาจของรูปนามจากอดีตของผู้ที่ได้ตายลงไปเลย  ซึ่งความเชื่อเช่นนี้เป็นอุจเฉททิฏฐิ  มีความเห็นว่าตายแล้วก็สูญไปเกิดอีกไม่ได้  ในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวมากนักก็ได้  เพราะชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจว่าตายแล้วเกิดได้


เรื่องที่สำคัญมาก  แล้วเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลส่วนใหญ่  แม้จะเป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม  ยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ก็เพราะได้เคยฟัง  ได้เคยอ่าน  หรือได้เคยคิดในเรื่องการตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย  แล้วพูดต่อๆ กันมาเป็นเวลานานมาแล้วจนถึงบัดนี้  จึงยังมีผู้เข้าใจผิดอยู่อีกมิใช่น้อยเรื่องนั้นก็คือ  มีความเข้าใจว่า  เมื่อบุคคลสิ้นชีวิตลงแล้วจะมีวิญญาณออกจากร่างของคนตายแล้วก็ไปเกิดยังภพใหม่  ชาติใหม่  อาจจะเป็นผีสางเทวดา  หรือมนุษย์ได้ตามบุญตามบาปที่เขาได้ทำเอาไว้  เข้าใจว่าจิตใจหรือวิญญาณนั้นไม่มีเกิด  ไม่มีดับ  แต่ล่องลอยไปเกิดใหม่ได้ความเห็นเช่นนี้  เป็นความเห็นผิด  เป็นสัสตทิฏฐิ


ที่ว่าเป็นความเสียหายมาก  ก็เพราะความจริงนั้น  ทั้งรูปทั้งนามย่อมจะเกิดดับสืบต่อกันอยู่เสมอทุกเวลานาทีมิได้มีหยุดเลย  ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมีความมั่นคงถาวรได้แม้แต่อย่างเดียว  ถ้าความเข้าใจผิดดังกล่าวมานี้มีความมั่นคงภายในจิตใจเสียแล้วก็จะเป็นเหตุให้ขัดขวางการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน  อันเป็นการปฏิบัติหาทางที่จะให้ไปสู่ความพ้นทุกข์  เพราะรูป นาม  จะไม่ปรากฏเป็น อนิจจัง  ทุกขัง  และอนัตตาได้  ญาณปัญญาก็จะถูกตัดออกไปโดยปริยาย  ด้วยอาศัยความยึดมั่นในความเที่ยงที่ฝั่งประทับอยู่ในจิตใจขวางกั้นปัญญาเสียรูปหรือนามก็ดี  เมื่อเกิดขึ้นที่ไหนก็จะดับลง ณ ที่นั้น  หาได้เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้ไม่


เช่นเราได้ยินเสียง  ความรู้สึกได้ยิน  เรียกว่าโสตวิญญาณ  โสตวิญญาณก็จะเกิดขึ้นที่ประสาทหู  แล้วโสตวิญญาณก็ดับลงที่ประสาทหู  นามเจตสิกที่ประกอบก็ดับลง ณ ที่นี้ด้วย  สัทธารมณ์  คือรูปอันได้แก่คลื่นเสียงก็จะดับลง  คือพ้นไปจากความรู้สึกได้ยินก็ ณ ที่นี้เหมือนกัน  แม้โสตประสาท  คือประสาทหูอันเกิดขึ้นมาจากกรรมชรูป  ก็จะเกิดและดับในที่นี้เช่นเดียวกัน  ถ้าจะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่รูปดับช้ากว่านาม

แม้ในอารมณ์อื่นๆ ก็เหมือนกัน


ด้วยเหตุดังนี้เอง  ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดจำไว้ด้วยว่า  เมื่อจุติจิต  คือความตายได้เกิดขึ้นนั้น  ทั้งรูปทั้งนามก็ดับลง ณ ที่นั้น  และการปฏิสนธิเกิดขึ้นมาใหม่ของสัตว์ทั้งหลาย  เป็นรูปนามที่เกิดใหม่อีกต่างหาก  หาใช่เป็นรูปเป็นนามที่เคลื่อนย้ายมาจากจุติจิตมิได้  แต่ก็แน่นอนทีเดียว  รูปและนามที่ได้ดับลงนั้นมีกำลังมีอำนาจก่อให้เกิดรูปนามขึ้นมาใหม่  ทั้งนี้ขอให้ท่านอย่าได้เอาจุติจิตมาเป็นปฏิสนธิจิต  หรือจะว่าเป็นจิตดวงเดียวกันไป  ขออย่าได้เอากรรมชรูปที่เกิดขึ้นในชาตินี้ว่ามิได้มีอำนาจมาจากในชาติก่อนเลยก็แล้วกันการเกิดใหม่ของสัตว์ทั้งหลายที่ประชาชนเข้าใจผิด  คิดว่าจิตหรือวิญญาณเที่ยงเป็นสัสตทิฏฐิ  เพราะเข้าใจว่าวิญญาณเดิมของตนมี  และเมื่อตายลงแล้ว  วิญญาณของตนก็ออกจากร่างกายที่ตายแล้วไปเกิดใหม่ได้  บางคนยังเรียกว่า  จิตเดิม  หรือจิตเดิมแท้  แล้วเข้าใจว่า  จิตนั้นเที่ยง  ไม่เป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นมิฉาธิโมกข์  คือตัดสินใจผิด  บางท่านเข้าใจต่อไปอีก  ว่าสัตว์ทั้งหลายตายลงแล้วต้องคอยอีก ๗ วัน  จึงจะไปเกิดได้  ในระหว่างนี้จิตหรือวิญญาณก็จะล่องลอยท่องเที่ยวไป  บางทีก็ว่าเที่ยวได้ไปหาที่เกิดใหม่เสียด้วยซ้ำ


อันความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามสภาวธรรมนี้  ก็มาจากสาเหตุหลายสาเหตุด้วยกัน  เช่น


ผู้ที่ได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว  มาแสดงตัวให้ปรากฏต่อหน้าญาติมิตร  มีรูปร่างสัณฐาน  กิริยาอาการ  ตลอดจนเครื่องแต่งกายเหมือนเมื่อตอนมีชีวิตอยู่


ญาติมิตรของผู้ตายได้พบได้เห็นแล้ว  จึงคิดว่าผู้ตายคงยังไม่ได้ไปเกิด  จึงได้มาเกี่ยวข้องด้วยอำนาจแห่งความผูกพันที่มีอยู่เดิม  หรือจะมาเรียกร้องขออะไรที่ตนขาดตกบกพร่องอยู่  ฉะนั้นบางทีญาติมิตรจึงได้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้  แล้วอธิษฐานใจว่า  ขอให้ผู้ตายไปผุดไปเกิดเสียทีเถิด  อย่าได้มาเป็นห่วงเป็นกังวลต่อผู้อยู่หลังเลย


แท้จริง  จุติ  คือดับหรือตายแล้วจะต้องปฏิสนธิ  คือเกิดทันที  แต่การเกิดบางท่านทำบุญเอาไว้น้อย  แต่ทำบาปเอาไว้มาก  จึงได้เกิดเป็นสัตว์ใหญ่โตเต็มตัวในทันที  เช่น เป็นเปรตหรืออสุรกาย  หรือบางท่านทำบุญเอาไว้มากสักหน่อยจึงได้มาปฏิสนธิเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา  ชั้นต่ำสุด  ได้แก่  เวมานิกเปรต  หรือวินิปาติกอสุรา  หรืออาจจะเป็นเทวดาที่สูงกว่านั้น  สัตว์เหล่านี้เราเรียกว่า  โอปปาติกะกำเนิด  ซึ่งความจริงเกิดแล้วทั้งนั้น  มีรูปมีนามพร้อมกันในทันทีด้วย  แต่รูปนั้นละเอียดมาก  เป็นรูปปรมาณูเพราะอำนาจของความจำในภพเก่าที่ตนมีความผูกพันอยู่ยังมิได้หลุดถอนออกไปจากจิตใจ  ความจำเก่าๆ ยังมิได้เลือนหายไป  ด้วยอำนาจของอุปาทาน ๓  คือ  กามุปาทาน  ความยึดมั่นในความยินดีติดใจในอารมณ์ต่างๆ ที่ตนเคยเสพมา  ทิฏฐุปาทาน  ความยึดมั่นในความเห็นที่ไม่ถูกต้อง  และ  อัตตวาทุปาทาน  ความยึดมั่นในความเป็นตัวตนที่ได้เป็นไปในอดีต  หรือความปรารถนาอย่างหนึ่งประการใด  จึงได้มาแสดงตัวให้ปรากฏเมื่อโอกาสอำนวยให้  ด้วยอำนาจของความจำเก่าๆ ในอดีตภพยังไม่เลือนหายไป  ยังปรากฏชัดเจนอยู่ในใจ  บางท่านก็มีรูปกายเหมือนเดิม  บางท่านก็ทำอำนาจจิตให้ร่างกายเหมือนเดิม  ญาติมิตรจะได้ทราบว่าเป็นใคร  แต่บางท่านก็เกี่ยวเข้ามาในความฝัน


อย่างไรก็ดี  ถ้าโอปปาติกะนั้นเกิดอยู่ในที่ห่างไกลมนุษย์  หรือโอกาสไม่อำนวยให้  แม้ความยึดมั่นเกี่ยวพันอยู่กับภพเก่า  หรือกับญาติพี่น้องจะมากมาย  ก็จะไม่มีโอกาสแสดงตัวได้  ญาติมิตรที่ไม่ได้ข่าวคราวเลย  จึงคิดว่าผู้ตายคงจะได้ไปเกิดแล้วความเข้าใจผิดอีกข้อหนึ่งก็คือ  เคยอ่าน  เคยพูดกันในที่ทั่วไปถึงคำที่ว่า  "สมฺภเวสี"  ซึ่งตามพจนานุกรมบาลีไทย  แปลว่า  ผู้แสวงหาที่เกิด  และในบทสวดมนต์เจ็ดตำนานฉบับหลวงแปลว่า  "สัตว์ที่กำลังเร่ร่อนแสวงหาที่เกิด"  ผู้อ่าน  ผู้ฟังดังนี้  ต่างก็มีความเข้าใจผิดไปว่าสัตว์ที่ได้ตายลงไปแล้วยังมิได้ไปเกิด  แต่สัตว์เหล่านั้นกำลังแสวงหาภพใหม่  หรือที่เกิดใหม่อยู่  สัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่า  "สมฺภเวสี"แท้จริง   คำว่า  สมฺภเวสี  นั้น  หมายถึง  ผู้ที่ยังจะต้องเกิดอีก  ซึ่งได้แก่ ปุถุชน ๔  พระเสกขบุคคล ๓  รวมเป็น ๗บุคคลทั้งหมด ( ปุถุชน ๔  อริยบุคคล ๓ ) เหล่านี้  เมื่อตายลงแล้วก็จะต้องเกิดอีก และบุคคลเหล่านี้แหละเรียกว่า  "สมฺภเวสี"  มียกเว้นแต่พระอรหันต์ประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่เรียก  สมฺภเวสี  เพราะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปรวมความว่า  ผู้มีความเห็นผิดชนิดที่เรียกว่า  สัสตทิฏฐิ  นั้น  มีความเห็นว่า  ใจที่จะเกิดขึ้นในภพใหม่นั้น  ก็ได้แก่  ใจที่อยู่ในภพเก่านี่เอง


ความเห็นผิดที่เรียกว่า  อุจเฉททิฏฐินั้น  มีความเห็นผิดว่า  กายและใจที่เกิดขึ้นในภพใหม่นั้น  มิได้เกี่ยวข้องกับกายและใจในภพเก่าแต่อดีตประการใดเลย  อาศัยที่เกิดขึ้นในภพใหม่ทั้งสิ้น  คืออาศัยบิดามารดาสมสู่อยู่ด้วยกันแล้วเด็กก็เกิดขึ้นมา...***************************************************

ข้อมูลที่ใช้ในการเรียบเรียง  ชีวิตหลังความตาย : บุญมี  เมธางกูร

หมายเลขบันทึก: 215744เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2008 13:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:40 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ได้ความรู้มากเลยครับ...พอดีผมกะลังหาความรู้เรื่องตายเเล้วเกิดอยู่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี