การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่3

การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่3
ผลการประชุมทีม HRD  วันที่ 17-18 มกราคม 2549

                ทีม HRD ร่วมกับศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภูมิภาค ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภูมิภาค ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้าราชการกรมการแพทย์ พ.ศ. 2549-2552 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

                       ตามสมรรถนะที่ จำเป็น
 เป้าประสงค์ :   บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามความจำเป็น

                       ของหน่วยงาน

 เครื่องชี้วัด

                - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

                - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะและนำไปปฏิบัติงาน

                   โดย มีสมรรถนะที่ดีขึ้น

                - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 10 วันต่อปี

                - ร้อยละของหน่วยงานที่จัดทำ Knowledge asset

                  ได้อย่างน้อย 5 เรื่อง

 แผนงานประจำปี 2549

               การประเมินและพัฒนาสมรรถนะ

                                - วางระบบการประเมินสมรรถนะ ทุกระดับ

                                - สร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินสมรรถนะให้กับ

                                  บุคลากรทุกคน

                                - ดำเนินการประเมินสมรรถนะ

                                - จัดทำ IDP ของบุคลากรทุกคน

                                   ทุกระดับ

                                - จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กร

                                     ปี 2450

               สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

                                - จัดการฝึกอบรม ภายในองค์กร

                                - ส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม ภายนอก

                                - สนับสนุนการประชุมวิชาการภายในขององค์กรแพทย์

                                 พยาบาล และวิชาชีพ อื่น ๆ

                                 - ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ขณะปฏิบัติงาน

                                   On the job training

               การจัดการความรู้ในองค์กร

                                - การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM

                                   ในองค์กร 2 วัน

                                - KV กำหนดประเด็นที่จะจัดการความรู้

                                                * การบำบัดรักษาผู้ป่วยบุหรี่ สุรา

                                                       Hard core

                                                * การป้องกันผู้ป่วยหลบหนี

                                                * ความรู้ในการทำงานอย่างมีคุณภาพทั่วไป

                                - KS จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้

                                                * จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง

                                                      ภายในเครือข่ายธัญญารักษ์

                                                * สร้างชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

                                                      อินเตอร์เน็ตในแต่ละเรื่อง                

                                - KA สร้างฐานความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย

                                                * ทบทวนและปรับปรุง CPG เพื่อเป็น

                                                      Knowledge Asset

                                                * เก็บในรูปแบบเอกสารที่สะดวกต่อการเข้าถึง

                                                * เก็บในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต       

                               * โครงการสัมมนาคลินิกบุหรี่ทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้นำองค์ความรู้สู่สากล

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเป็นผู้นำและเป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชาชีพสามารถนำความรู้  

           ไปถ่ายทอดในระดับสากล
เครื่องชี้วัด 

                - จำนวนผลงานทางวิชาการด้านยาเสพติดที่ได้รับการยอมรับ

                - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง

                - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในระดับนานาชาติ

                - จำนวนผลงานการวิจัยใหม่ ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 แผนงาน

                - การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านยาเสพติดในแต่ละวิชาชีพ

        - โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาการ ด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับสูงกว่า
          ตติยภูมิ(ศึกษาต่อเนื่อง) 

                - โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น Excellent center ด้านการบำบัด

                    รักษา ยาเสพติด  (ศึกษาดูงาน ประชุมต่างประเทศ)

                - การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

                                - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงประเมินผล R2R2R

                                - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิจัยอย่างง่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยม

- เป้าประสงค์ : บุคลากรของกรมการแพทย์ที่ผ่านการพัฒนามีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

                     ในการทำงาน

- เครื่องชี้วัด

                * ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

                * บุคลากรที่ได้รับการลงโทษทางวินัยน้อยกว่า 1 %

                *ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีมีสมรรถนะด้านจริยธรรม

                   และบริการที่ดี

- แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

                * โครงการข้าราชการไทยใสสะอาด

                *โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

                *โครงการร่วมอบรมผู้ให้คำปรึกษา หลักสูตรการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

                     ตามแนวพุทธ

                *โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบข้าราชการ

          ในการปฎิบัติงาน
- แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

                *การปรับปรุงอาคารสถานที่

                                - สถานที่ทำงาน

                                - ที่พัก

                *การจัดหากำลังคนให้เพียงพอต่อภาระงาน

                *การดูแลเรื่องอาชีวอนามัย

                *เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร

 เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร

                     ทั้งทาง ด้าน บริหาร บริการและวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

 เครื่องชี้วัด

                - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร

                - ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาผ่าน E-Learning

                - จัดทำฐานข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากรได้แล้วเสร็จภายในปี 2451

                - ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้

- แผนงาน 

                - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากร

                                 *จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพัฒนาบุคลากร

                                * จัดหา Software ที่เหมาะสม

                - แผนพัฒนาความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                *ส่งเสริมให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาผ่าน E Learning

สุภาริณีย์  สายแสงทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)