การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่2

การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่2
การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่2
ผลการประชุมทีม HRD วันที่ 16 มกราคม 2549
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมปี 2549 
โดยให้คณะทำงานจัดทำระบบประเมินสมรรถนะ 
บุคลากรนำผลการประเมินนำร่องของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการมานำเสนอ
- มีการพูดคุยถึงกรอบและแนวทางการประชุมทำแผนพัฒนากำลังคน
ธัญญารักษ์และศูนย์ภูมิภาค
- ทำหนังสือเชิญผู้แทนจากศูนย์บำบัดภูมิภาคมาร่วมจัดทำแผน
 ในวันที่ 17-18 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการสถาบันธัญญารักษ์                   
                                สุภาริณีย์ สายแสงทอง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)