หลักการของ Cognitive constructivism มาใช้ในการเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่  ผู้เรียนจะไม่เพียงแต่รับข้อมูลความรู้เท่านั้น แต่จะต้องจัดกระทำกับข้อมูลนั้นด้วย โดยเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  และการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง และสิ่งที่เป็นจริง ฐานที่มา...สิ่งหนึ่งที่นำมาสู่...กระบวนการสร้างความรู้...ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิส (constructivism) คือ...ฐานคิดทฤษฎีทาง "พุทธิปัญญานิยม" (Cognitivism)