จากคำถามที่ว่า“ไก่” กับ “ไข่” อะไรเกิดก่อนกัน คำเฉลยโดยน้องเดม...

โจทย์นี้ค่อนข้างคิดนาน...อยู่หลายวันเหมือนกันตามประสาคนที่สนใจในเรื่อง กระบวนการทางปัญญาของมนุษย์...(Cognitive Process)..ว่าเหมือนกับมองเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นภาพ "ผืนใหญ่" ซ่อนอยู่..ภายใต้คำพูดของน้องเดม...และเพิ่งมาเกิดอาการ Think แว๊บ อย่างแรงเมื่อได้มาอ่านบันทึก..."(คิด)เป็นระบบหรือไม่เป็นระบบ...อย่างไร?" เมื่อไม่กี่สิบนาทีที่ผ่านมานี้เอง...จึงอดรนทนไม่ได้จึงต้องรีบมาเขียนบันทึก...ในสิ่งที่ "ตน"..get...ไว้ก่อน

 

คำเฉลยของน้องเดม คือ...

ไก่ต้องเกิดก่อน ไก่หากินเองได้ เพราะหากไข่เกิดก่อน ก็ไม่มีใครฟัก จะเน่า เป็นไข่เน่า แล้วใครอย่าถามว่าไข่เกิดมาจากอะไร เพราะไม่ทราบ ตอบไม่ถูก...ไว้ถามพ่อ

       สิ่งหนึ่งที่เกิดอาการ Think แว๊บ..เมื่อได้เข้าไปอ่าน "(คิด) เป็นระบบหรือไม่เป็นระบบ..อย่างไร?" ของคุณชายขอบ (พ่อน้องเดม)

"ไก่ต้องเกิดก่อน"...

สังเกตนะคะว่าน้องเดมใช้คำว่า "ต้อง"..."ไก่หากินเองได้"...>>> ความคิดในบริบทเชิง "เศรษฐศาสตร์" เชิง "สังคมศาสตร์"..หากินเพื่อความอยู่รอด..และการตอบสนองเชิงพื้นฐานของการอยู่รอดทางสังคม สะท้อนถึง..ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ..ความเป็นเหตุและผล จากเหตุหนึ่งมีผลไปสู่อีกเหตุหนึ่ง...


"เพราะหากไข่เกิดก่อน...ก็ไม่มีใครฟัก"

สะท้อนถึง..ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ..ความเป็นเหตุและผล


"จะเน่า..เป็นไข่เน่า.."

คือ ความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์..."กำไร..ขาดทุน"..และคงอยู่

 "แล้วใครอย่าถามว่าไข่เกิดมาจากอะไร เพราะไม่ทราบ ตอบไม่ถูก...ไว้ถามพ่อ" >>> สะท้อนถึง..บริบทเชิงสังคม..วัฒนธรรม..แบบแผนการเลี้ยงดู และความยึดมั่นผูกพัน..ในครอบครัว

 

สะท้อน..ถึง "THINKING PROCESS"...ของน้องเดม..เด็กแปดขวบ ลูกสาวของ "คุณชายขอบ"