การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ความหมายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ไม่ควรพลาด!

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ความหมายของการวิจัย

             ได้มีการให้คำจำกัดความของการวิจัยไว้ในหลาย ๆ  แห่ง 

Hagman  และ   Schwertz    กล่าวว่า   " การวิจัยเป็นวิถีทาง  ( means )  ที่นำแนวความคิดมาดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จ "

Jones      และเพื่อน    ของเขาคิดว่า   การวิจัยเป็นเครื่องมือหาคำตอบของคำถาม   " การวิจัยเป็นวิธีการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งคำถามที่เป็นข้อสงสัย " 

Moehlman    กล่าวว่า   " การวิจัยจะเกี่ยวข้องกับการเก็บ  รวบรวม  จัดลำดับวิเคราะห์และแปรข้อมูล   ทั้งการประเมินผลสภาพปัจจุบัน   และสำหรับปรับปรุงระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน "

จากคำจำกัดความเหล่านี้  เราสรุปได้ว่า  การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความจริง 

( fact-finding  process )  เป็นการค้นหาความรู้    เป็นความพยายามในการสำรวจหาความจริง  การวิจัยเป็นการค้นหา  พัฒนาและการทำความกระจ่างในความรู้  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการรวบรวมแนวความคิดหรือข้อสมมุติฐาน  (hypothesis)  การสังเกตข้อเท็จจริง การวิเคราะห์  การทำความกระจ่าง  และการสรุปขั้นสุดท้ายเป็นทฤษฎี

                การวิจัยมีประโยชน์ต่อการทดสอบแนวความคิด   การตอบคำถาม   การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ   ผู้บริหารอาจต้องการรู้กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มนักเรียน   หรือสาเหตุที่เด็กสอบตกออกกลางคัน การวิจัยสามารถให้คำตอบต่อสิ่งเหล่านี้และปัญหาอื่น ที่คล้ายคลึงกันก่อนที่ผู้บริหารจะแก้ปัญหาใด   เขาจะต้องดูผลของการวิจัยก่อนที่เขาจะแก้ปัญหา เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นได้ผลจริง

              การวิจัยมีความหมายแตกต่างกันตามจุดมุ่งเน้น  กระบวนการและสาขาวิชา  ดังจะเห็นได้จากการให้ความหมายของการวิจัยจากแหล่งอ้างอิงดังต่อไปนี้

              พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  . .  2525   โดยอธิบายว่าวิจัยหมายถึงการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา  ( ราชบัณฑิตยสถาน  2525 : 742) 

              เฮล์มสแทดเตอร์   (Helmstadter.  1970  :  5)    ได้ให้ความหมายของการวิจัยว่า   การวิจัยเป็นกิจกรรมในการแก้ปัญหาซึ่งนำไปสู้ความรู้ใหม่โดยใช้วิธีการสืบสวนหรือตรวจสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

              เบสท์  (Best.  1970 : 8-9 )   ได้อธิบายว่า  การวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ  เป็นพิธีการและการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การวิจัยเป็นกิจกรรมที่เป็นระบบที่นำไปสู่การค้นพบและการพัฒนาและการพัฒนาความรู้ใหม่

 

               แอรี  และคณะ  (Ary  Jacobs  and  Razavieh.  1972  : 21)   ได้ให้ความหมายของการวิจัยว่าเป็นการนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อศึกษาปัญหา  โดยมีจุดประสงค์ที่จะหาคำตอบของปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                Pan  Pacific  Science   Congress   จัดให้มีการประชุมกัน ณ  สหรัฐอเมริกา  เมื่อ  . .  1961  ที่ประชุมได้สรุปความหมายของ  Research  ตามความหมายในตัวอักษรดังนี้  ( จุมพล  สวัสดิยากร  2520  :  10)  

               R   =    Recruitment  and  Relationship

หมายถึง   การฝึกคนให้มีความรู้  รวมทั้งรวบรวมผู้มีความรู้และปฏิบัติงานร่วมกันติดต่สัมพันธ์ประสานงานกัน

             E    =    Education  and  Efficiency

หมายถึง   ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา  มีความรู้และมีสมรรถภาพสูงในการวิจัย

             S    =   Sciences  and  Stimulation

หมายถึง  ศาสตร์ที่ต้องพิสูจน์เพื่อค้นคว้าหาความจริงและผู้วิจัยจะต้องมีพลังกระตุ้นใจใน

ความคิดริเริ่ม  กระตือรือร้นที่จะวิจัยต่อไป

             E    =   Evaluation  and  Environment

หมายถึง  ผู้วิจัยจะต้องรู้จักการประเมินผลดูว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่  และต้องรู้จักใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง    ในการวิจัย

              A   =     Aim  and  Attitude

หมายถึง  มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน  และมีทัศนคติที่จะต้องติดตามผลของการวิจัย

           R    =    Result

หมายถึง   ผลของการวิจัยที่ได้มาจะเป็นผลทางไหนก็ตาม   จะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี   เพราะเป็นผลที่ได้จากการค้นคว้าอย่างมีระบบ

             C  =       Curiosity

หมายถึง  ผู้วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็น  มีความสนใจและขวนขวายในงานวิจัยอยู่ตลอดเวลา  แม้ว่าความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม

             H  =       Horizon

หมายถึง  เมื่อผลการวิจัยปรากฏมาแล้ว  ย่อมทำให้ทราบและเข้าใจปัญหาเหล่านั้นได้เหมือน

กับเกิดแสงสว่างขึ้น  แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่างผู้วิจัยจะต้องดำเนินการต่อไปจนกว่าจะพบแสงสว่าง

              นักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้  ดังเช่น  

ดร . วิทย์   วิศทเวทย์   ได้อธิบายว่า  มนุษย์เริ่มกระทำกิจกรรมทางปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อการแสวงหาความรู้  กิจกรรมนั้น ๆ  ก็คือการวิจัยโดยการแสวงหาความรู้นั้นเป็นแบบที่ต้องตีความซึ่งเป็นการโยงความหลายหลากให้เข้าเป็นหนึ่งเดียว   ( วิทย์   วิศทเวทย์  2526  :  9 -  15)   

ดร . เจตนา นาควัชระ   ได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  โดยอธิบายว่าการแสวงหาความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับการตีความและการวินิจฉัยประสบการณ์  ถ้าจุดประสงค์สุดยอดของมนุษย์ศาสตร์คือการแสวงหาคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้วการวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางปัญญาบางอย่างในทาง มนุษย์ศาสตร์  อาจเป็นเรื่องที่มิอาจพิสูจน์ได้  เช่น  การพิจารณาความงามทางศิลปะ

ดร . มารค    ตามไท      ได้อธิบายความหมายของการวิจัยทางปรัชญาว่า การวิจัยในสาขาปรัชญาคือ การดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าในปรัชญา   ความก้าวหน้านี้เกิดจากการพยายามแก้ปัญหา

นายแพทย์จรัส   สุวรรณเวลา   และคณะ   ได้ให้ความหมายของการวิจัยว่า   วิจัยเป็นกระบวนที่ใช้เหตุผลหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แล้วใช้ข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพิเคราะห์ประเมินผลที่เกิดภายหลังจาดแก้ปัญหาแล้วว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด   

              จากความหมายของการวิจัยที่กล่าวมาแล้วพอจะสรุปได้ว่า  การวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพื่อตอบปัญหาที่มี  หรือเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้   และเป็นที่ยอมรับกันในสาขานั้น 

การวิจัย  หมายถึง  การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่  วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ คำตอบใหม่โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ หรือกระบวนการที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ

การวิจัยทางการศึกษา คือ  การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่  วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่  หรือคำตอบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โดยใช้วิธีการที่ยอมรับในศาสตร์การศึกษา

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ เช่นคุณสมบัติของนักเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ทฤษฎีการสอนเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับสังคมไทยวิธีแก้ปัญหาใหม่  เช่น  เทคนิควิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน  วิธีแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นที่มั่วสุมหรือตีกัน

          คำตอบใหม่   เช่น  นักเรียนไทยรู้คำศัพท์ภาษาไทยกี่คำ

 

 

 

 

ความหมายของการวิจัยการบริหารการศึกษา

               การวิจัยการบริหารการศึกษา     ประกอบด้วยคำสำคัญสองคำคือว่า   วิจัย   และ   การบริการการศึกษา    การวิจัยคือการศึกษาค้นคว้า   เมื่อรวมกันเข้าก็หมายถึงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

                คำว่า    บริหาร   มีผู้ให้คำจำกัดความไว้หลายอย่าง   แต่ก็มีความหมายคล้าย   กัน

  วิจิตร   ศรีสอ้าน  ได้สรุปความหมายไว้ว่า

1.  การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคล   ( ตั้งแต่สองคนขึ้นไป )

2.  ร่วมมือกันทำกิจกรรม

3.  เพื่อให้วัตถุประสงค์ร่วมกัน

4.  โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม

          จากคำจำกัดความนี้   เราอาจให้ความหมายของการวิจัยการบริหารการศึกษาดังนี้

1. การวิจัยการบริหารการศึกษาเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมของครู นักเรียน และ   ผู้บริหาร

2.   ในการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน

3.       เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

4.       โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม

                คเนเซวิช   (Knezevich)  ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารการศึกษา   โดยเน้นกระบวนการ   ดังนี้

        การบริหารโรงเรียน   คือ   กระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการรักษา   การกระตุ้น   และการประสานสัมพันธ์พลังของบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ของระบบโรงเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

             ความหมายของการวิจัยการบริหารการศึกษาตามคำจำกัดความนี้   ก็คือ   การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

                 (1)  การเสริมสร้าง

                 (2)  การรักษา

                 (3)  การกระตุ้น

                   (4)  การประสานสัมพันธ์ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิ่งแก้ว ศรีสาลีกุลรัตน์

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 213949, เขียน: 04 Oct 2008 @ 03:19 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 06:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สุจินต์
IP: xxx.26.242.202
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ในความรู้ที่ได้ครั้งนี้ และคิดว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SAO
IP: xxx.49.250.58
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะกำลังเรียนโทและกำลังจะเริ่มเรียนวิชานี้พอดีเลยค่ะ.....ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้