•   การตรวจสอบภายใน ทำไมตรวจสอบแต่เรื่องการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือตรวจสอบตั้งแต่ 1.การใช้จ่ายเงิน 2.ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทั่วไป เช่น อาคารสถานทีฯลฯ   3.ตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ควรประกอบด้วย นักกฎหมาย วิศวกร ฯลฯ ส่วนมากที่พบในส่วนราชการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้จบการศึกษาทางด้าน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • อยากเห็นการตรวจสอบภายในที่มตรวจนอกเหนือจากการตรวจสอบ เฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเงิน เรามาตรวจสอบการบริหารด้านอื่นๆบ้าง รัฐจะประหยัดงบประมาณมากกว่าการตรวจแต่ทางการเงิน เพียงด้านเดียว
  •       การตรวจสอบทางวิศวกร จะตรวจตามคู่มือ ดังนั้นอยากเห็นการตรวจสอบภายในหน่วย
  • งานที่ดีควรตรวจตามคู่มือ โดยกำหนดร่วมกันระหว่างผู้ตรวจ กับหน่วยงานที่ถูกตรวจ  
  • หลายครั้ง มีกรณีศึกษาที่พบ คือ ระเบียบการคลังมีมาก ฝ่ายปฏิบัติ(การเงิน) กับฝ่ายตรวจ
  • มีความเห็น หรือตีความไม่ตรงกัน (เป็นผลให้การตรวจสอบภายในของหน่วยงานนั้นๆผิดระเบียบ )
  • เรียนหน่วยตรวจสอบภายใน หาแนวปฏิบัติที่ดี(Howto) เพื่อเป้าหมายเดียวกันครับ        
  •           พิชัย เล่งพานิชย์