งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 51

งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2551

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551  ที่ผ่านมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2551  ขึ้น  ณ  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพท.อด.1 ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนเป็นอย่างดี  ซึ่งผมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานรู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจและเวลาในการร่วมกันรังสรรค์ให้เกิดงานศิลปหัตถกรรมขึ้น  อันเป็นการก่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพและความสามารถทั้งทางวิชาการตลอดจนทักษะปฏิบัติในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเราต่อไป

ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ให้มีพลังแรงกายแรงใจในการพัฒนางานการศึกษาต่อไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ครูศิลปะทั้งหลาย ทั้ง ครูศิลป์  ครูดนตรี  ครูนาฏศิลป์ ขอให้เจริญ ๆ นะครับ....

ขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนนี้แจ้งให้ท่านทราบว่า ครูศิลปะของเราท่านใดบ้างที่มาทุ่มเททำงานด้วยกัน...

7.6 คณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง  36  กิจกรรม  ประกอบด้วย

   1.  นางนวลอนงค์  หล้ากวนวัน   รอง ผอ.สพท.อด. 1                         ประธานกรรมการ

                   2. นายวีระพันธ์  พรหมบุตร           ประธานกลุ่มโรงเรียนสุมเส้า                            กรรมการ

                   3. นายประภาส  จันทร์เอิบ             ประธานกลุ่มโรงเรียนเหล่า-เตาไห                 กรรมการ

                   4. นายคำแปลง  แก้วเมือง               ประธานกลุ่มโรงเรียนจอมศรี                           กรรมการ

                   5. นายสาธิต  จันทร์ดวง   ประธานกลุ่มโรงเรียนนาบัว-สร้างแป้น         กรรมการ

                   6.  นายสุบรรณ  ชิยางคะบุตร         ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง                     กรรมการ  

                   7. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา             ศึกษานิเทศก์  สพท . อด . 1 กรรมการ/เลขานุการ

             6 .1  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 1

            6 .2  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 2 

1.

นายจำนงค์  กาหลง

ครู ร.ร.บ้านจอมศรี

ประธานกรรมการ

2.

นายเอกอรรถภูมิ  ชื่นชม

ครู ร.ร.ดงศรีสำราญ

กรรมการ

3.

นายสะไกร  เชือกพรม

ครู ร.ร.บ้านหม้อ

กรรมการ

4.

นายสุวิทย์  สวรรค์น้อย

ครู ร.ร.เหล่าดอนเงิน

กรรมการ

5.

นายกุศล  บุตรธนู

ครู ร.ร.บ้านดอนแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

 

              6.3  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 3

              6 .4  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 4 

1.

นายภศทณ  รัตนจันทร์

ครู ร.ร.จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ

ประธานกรรมการ

2.

นายสราวุธ  ใจแจ้ง

ครู ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม

กรรมการ

3.

นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์

ครู ร.ร.สุมเส้าพิทยาคาร

กรรมการ

4.

นายธีระพงษ์  สบายใจ

ครู ร.ร.บ้านนามั่ง

กรรมการ

5.

นายวิจิตร  ทองน้อย

ครู ร.ร.อุดรพัฒนาการ

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

              6.5  การแข่งขันวาดภาพเส้นหุ่นนิ่ง  ช่วงชั้นที่ 3

            6 .6  การแข่งขันวาดภาพเส้นหุ่นนิ่ง  ช่วงชั้นที่ 4 

1.

นางสุพิมาน  ไม้เจริญ

ครู ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร

ประธานกรรมการ

2.

นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์

ครู ร.ร.สุมเส้าพิทยาคาร

กรรมการ

3.

นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี

ครู ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

กรรมการและเลขานุการ

 

              6.7  การแข่งขันจิตรกรรมสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์  ช่วงชั้นที่ 3

            6 .8  การแข่งขันจิตรกรรมสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์  ช่วงชั้นที่ 4 

1.

นายเศรษฐศักดิ์  กอรักเรือง

ครู ร.ร.บ้านดงอุดม

ประธานกรรมการ

2.

นายหัด  หม่อมกระโทก

ครู ร.ร.บ้านนาคำหลวง

กรรมการ

3.

นางสุพิมาน  ไม้เจริญ

ครู ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร

กรรมการและเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณชายเล็ก อด.1

คำสำคัญ (Tags)#ครูศิลปะ#งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 51

หมายเลขบันทึก: 213867, เขียน: 03 Oct 2008 @ 16:34 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)