ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura)

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura)

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา  (Bandura)
          บันดูรา(Bandura .  1977,  p  23)  ได้ให้ความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม  และถือว่าการเรียนรู้เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของพฤติกรรม  และได้อธิบายกรปฏิสัมพันธ์  ดังนี้
(สุรางค์  โค้วตระกูล.2541, หน้า 238-240)
                                                                                  B
                                              

                                                                     P                       E
                                     B  =  พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล
                                                        P  =  บุคคล
                                                        E  =  สิ่งแวดล้อม
บันดูราได้สรุปพฤติกรรมของมนุษย์เป็น  3  ประเภท คือ
1.         พฤติกรรมตอบสนองที่เกิดจากการเรียน  ผู้แสดงออกหรือกระทำสม่ำเสมอ
2.         พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำ
3.         พฤติกรรมท่ไม่เคยแสดงออกของการกระทำ  เพราะไม่เคยเรียนรู้จริงๆ
ขั้นของการเรียนรู้  โดยสังเกตหรือเลียนแบบ  บันดูรา (Bandura)  กล่าวว่าการเรียนรู้โดยการเลียนแบบมี 2  ขั้น  คือ  ขั้นแรกเป็นการได้รับการเรียนรู้(Acquistion)  ทำให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้  ขั้นที่สอง  เรียกว่าขั้นการกระทำ(Performnce)  ซึ่งจะกระทำ  หรือ  ไม่กระทำก็ได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิทธิพล ภามาตย์G3ความเห็น (5)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
  • แล้วเราจะนำ ท.ของบุนดรามาใช้ได้อย่างไรครับ ช่วยขยายความหน่อยครับ

น้องสาวบ้านนอก
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

พี่เอี่ยวคนเดิมหายไปไหนคะ ( ทรงผมเดิม )  เกิดอะไรขึ้น 

ขอคนเดิมกลับมาเถอะค่ะ

นกน้อย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
พี่เอี่ยว คิดอย่างไรคะกับทรงผมทรงนี้  ขอแสดงความคิดเห็นว่าคราวหน้าคราวหลังจะทำหล่อก็ปรึกษากันนิดนึง  ประหยัดความหล่อไว้บ้าง  สาว ๆ แถวนี้เค้ากรี๊ดสลบกันเป็นแถว  ด้วยห่วงใยจากใจน้อง ๆ
Kawao
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
หากจะสอนนักเรียน หรือจะทำการวิจัยแล้วจำเอาทฤษฎี ทำยะงไงหรอ แลเวถ้าทำแล้ว มันจะดียังไง อะ  อยากรู้จัก 
ดอน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมมากๆๆๆๆ กับทฤษำที่ได้อ่าน