ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา  (Bandura)
          บันดูรา(Bandura .  1977,  p  23)  ได้ให้ความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม  และถือว่าการเรียนรู้เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของพฤติกรรม  และได้อธิบายกรปฏิสัมพันธ์  ดังนี้
(สุรางค์  โค้วตระกูล.2541, หน้า 238-240)
                                                                                  B
                                              

                                                                     P                       E
                                     B  =  พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล
                                                        P  =  บุคคล
                                                        E  =  สิ่งแวดล้อม
บันดูราได้สรุปพฤติกรรมของมนุษย์เป็น  3  ประเภท คือ
1.         พฤติกรรมตอบสนองที่เกิดจากการเรียน  ผู้แสดงออกหรือกระทำสม่ำเสมอ
2.         พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำ
3.         พฤติกรรมท่ไม่เคยแสดงออกของการกระทำ  เพราะไม่เคยเรียนรู้จริงๆ
ขั้นของการเรียนรู้  โดยสังเกตหรือเลียนแบบ  บันดูรา (Bandura)  กล่าวว่าการเรียนรู้โดยการเลียนแบบมี 2  ขั้น  คือ  ขั้นแรกเป็นการได้รับการเรียนรู้(Acquistion)  ทำให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้  ขั้นที่สอง  เรียกว่าขั้นการกระทำ(Performnce)  ซึ่งจะกระทำ  หรือ  ไม่กระทำก็ได้