ภาษาญี่ปุ่น

เคยสงสัยว่าในภาษาญี่ปุ่นจะมีคำช่วยอยู่แล้วใช้กันยังไงกันล่ะไปอ่านเจอเลยเอามาฝาก

คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด
から

                  จําง่ายๆไว้เลยว่า คําช่วย から แปลว่า จาก หรือ ตั้งแต่                 

สรุปวิธีใช้
1. แปลว่า จาก หรือ ตั้งแต่ แสดงจุดเริ่มต้น
   1) ใช้กับจุดเริ่มต้นของเวลาหรือสถานที่
   2) ใช้กับคนที่ให้สิ่งของหรือข้อมูลนั้นๆมา (ใช้คําช่วย に แทนได้)
   3) ใช้กับคำที่เป็นนามธรรม
   4) ใช้แสดงลำดับ หรือ ขอบเขต ว่าเริ่มจากไหน

2. แปลว่า จาก ใช้แสดงเหตุผล ที่ใช้ในการตัดสินใจ

3. แปลว่า จาก ใช้แสดงวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบ   

4. แปลว่า เพราะว่า หรือ ดังนั้น ใช้แสดงเหตุผล       

    จําง่ายๆไว้เลยว่าแปลว่า ที่ ใช้แสดงสถานที่ที่มีการกระทํานั้นๆ      
หมายเหตุ    จะไม่ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา  กลับ   
แปลว่า โดย หรือ ด้วย ใช้เมื่อต้องการบอกวิธีการ ยานพาหนะ หรือ เครื่องมือที่ใช้ 

 

สรุปวิธีใช้   
1. แปลว่า ที่ ใช้แสดงตำแหน่ง สถานที่ ที่กริยานั้นเกิดขึ้น ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน  
2. แปลว่า ด้วย หรือ โดย ใช้แสดงวิธีการ หรือ เครื่องมือที่ใช้           
3. แปลว่า ด้วย ใช้แสดงวัตถุดิบที่ใช้    
4. แปลว่า ใน ใช้กำหนดระยะเวลา จำนวนเงิน หรือขอบเขตที่กล่าวถึง      
5. แปลว่า เพราะว่า ใช้แสดงเหตุผล           
6. แปลว่า โดย ใช้แสดงเหตุผล กฎเกณฑ์ หรือหลักการ ที่ใช้ในการตัดสินใจ    
7. ใช้บอกระดับ ลักษณะ หรือสภาพที่ การกระทํานั้นเกิดขึ้น      

จําง่ายๆไว้เลยว่าคําช่วย ถ้าใช้กับคํานามแปลว่า กับ หรือ และ

สรุปวิธีใช้  
1. แปลว่า กับ หรือ และ ใช้เรียงคำนามหลายๆตัวต่อกัน  
2. แปลว่า (ด้วยกัน) กับ ใช้แสดงบุคคลที่ร่วมทำกับกริยานั้น ๆ            
3. แปลว่า กับ ใช้กับเป้าหมายหรือคู่กรณี ซึ่งการกระทํานั้นๆ  
จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีแค่บุคคลเดียว ในกรณีนี้ ใช้ いっしょに ไม่ได้  
 4. แปลว่า ว่า ใช้กับกริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการพูด  
การนึกคิด เช่น พูด บอก เรียก คิด นึก เชื่อ           
5. แปลว่า กับ ใช้ในประโยคเปรียบเทียบ           
6. แปลว่า ถ้า หรือ พอ ใช้กับกริยารูปพจนานุกรม และ รูปปฏิเสธ           


  

จําง่ายๆไว้เลยว่าใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับแปลว่า "ที่" หรือ "ถึง" เหมือนกับ to ในภาษาอังกฤษ

สรุปวิธีใช้ 
1. ใช้แสดงจุดของเวลา ที่การกระทำนั้นๆดำเนิน  
เหมือนการใช้ at เกี่ยวกับเวลาในภาษาอังกฤษ 
2. ใช้แสดงตำแหน่งที่ตั้งหรือจุดหมายปลายทาง 
1) แปลว่า (อยู่)ที่ ใช้แสดงตำแหน่งว่าสิ่งๆนั้นอยู่ที่ไหน
 โดยใช้คู่กับกริยา (に)あります(に)います 
 2) แปลว่า ที่ ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ   
 หรือกริยา นั่ง ยืน สัมผัส แตะต้อง เหมือน to,into           
3. ใช้แสดงเป้าหมายของการกระทําว่า ไปที่นั่นเพื่อต้องการทําอะไร   
ส่วนมากใช้ร่วมกับกริยา ไป มา กลับ
วิธีการใช้

กริยารูป ます(ตัด ます ทิ้ง) + に + กริยา ไป มา กลับ

友達の家に(へ)ご飯を食べに行きます。  
ともだちのうちに(へ)ごはんをたべにいきます。  
จะ ไปทาน ข้าวที่บ้านเพื่อน   ไปทำอะไรที่บ้านเพื่อน → ไปทานข้าว
友達のうちに(へ)行きます+ご飯を食べます
ともだちのうちに(へ)いきます+ごはんをたべます
4. แปลว่า ต่อ หรือ กับ ใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์บางอย่างเช่น ดี ไม่ดี
5. แปลว่า แก่ แด่ หรือ ถึง ใช้แสดงเป้าหมาย จุดหมาย ของการกระทำนั้นๆ ว่าทําให้ใคร เพื่อใคร แด่ใคร หรือ ตรงตําแหน่งไหน
6. แปลว่า จาก ใช้ในความหมายเดียวกับคําช่วย から ส่วนมากใช้กับกริยาที่มีความหมาย ได้รับ หรือ เรียน
7. แปลว่า ให้ ใช้กับประโยครูป ~てくれる、~てもらう、~てあげる
8. แปลว่า กับ ใช้กับกริยาที่แสดงความรู้สึกหรือการรับรู้
ว่ารู้สึกอย่างนั้นกับอะไร หรือ สังเกตเห็นอะไร        
9. ใช้แสดงผลลัพธ์หรือสภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนมากใช้กับกริยา なります、か
10. ใช้แสดงเกณฑ์ในการวัดหรือเปรียบเทียบ
11. ใช้กับประโยคที่อยู่ในรูปถูกกระทำ จะเหมือน by ในภาษาอังกฤษ
12. ใช้กับประโยคที่อยู่ในรูปให้กระทำ
13. ใช้ในรูป ~に~がある เช่น
~に夢がある
~に人気がある
~に希望がある
~に期待がある
~に気がある
~にゆめがある
ににんきがある
にきぼうがある
にきたいがある
にきがある

จําง่ายๆไว้เลยว่าคําช่วย เมื่อใช้แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของ
เจ้าของ + の + สิ่งของ(คน)
สรุปวิธีใช้
1.ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม แสดงความเป็นเจ้าของ          
2. ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม ทําหน้าที่ขยายคำนามเหล่านั้น
3. ทำหน้าที่แทนคำนาม ซึ่งเป็นคํานามที่ผู้พูดและผู้ฟังกําลังพูดถึงอยู่           
4. ทำกริยาหรือประโยคย่อย ให้เป็นคำนาม           
5. ใช้แทน ในประโยคย่อยที่ใช้ขยายคำนาม        
 私の(が)住んでいる町はとても綺麗です。         
わたしの(が)すんでいるまちはとてもきれいです。
เมืองที่ฉันอยู่สวยมาก
6. ใช้ในรูป ~のだ เมื่อต้องการเน้นความรู้สึก
เวลาต้องการอธิบายหรือต้องการคำอธิบาย         
7. ใช้ร่วมกับคําช่วยอื่นๆ เพื่อใช้ขยายคํานาม

จําง่ายๆไว้เลยว่าคําช่วย へ เหมือนคําช่วย に

เมื่อใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ
สรุปวิธีใช้
1.แปลว่า ที่ ใช้กับกริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ไป มา กลับ ใช้เหมือน に
2. ใช้ร่วมกับ の เป็น への เพื่อใช้ขยายคำนาม ในกรณีนี้ จะใช้ に แทนไม่ได้

まで

จําง่ายๆไว้เลยว่าคําช่วย まで แปลว่า ถึง
สรุปวิธีใช้
1.แปลว่า ถึง ใช้บอกจุดสุดท้าย จุดที่สิ้นสุด ของเวลาหรือสถานที่
2. แปลว่า ขนาด หรือ จนกว่า ใช้บอกระดับ


จําง่ายๆไว้เลยว่าคําช่วย ใช้แทนคำช่วย は、が、を ในกรณีที่ต้องการแสดงความหมายว่า ก็ หรือ ด้วย

สรุปวิธีใช้
1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ ใช้กับคําที่เป็นคําถาม เช่น なに(も)、だれ(も)、
どこに(も)、どれ(も)
ถ้าแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า อะไรๆก็(ไม่)... ใครๆก็(ไม่)... ที่ไหนๆก็(ไม่)... อันไหนๆก็(ไม่)... 
3. ใช้ร่วมกับคําช่วยอื่นๆ
3. ใช้ร่วมกับคําช่วยอื่นๆ

より

จําง่ายๆไว้เลยว่าคําช่วย より แปลว่า กว่า ใช้ในการเปรียบเทียบว่า อะไรมากกว่าอะไร

สรุปวิธีใช้

1. แปลว่า กว่า ใช้ในการเปรียบเทียบ
2. แปลว่า จาก ใช้เหมือนกับ から(ใช้แทน から ได้เกือบทุกกรณี)

 พอจะเข้าใจกันมั้ย ตั้งใจอ่านหนังสือก็เข้าใจได้นะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ ยุคใหม่เด็กไทยรอบรู้ความเห็น (2)

JiJiN
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ

ขอบพระคุณมากเลย

เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะ

บางทีก็ไม่ค่อยแน่ใจว่า

ต้องใช้คำช่วยตัวหน

ถึงจะถูกต้องที่สุด

ยังงัยก็พยายามทำเว็บที่ดี

อย่างนี้ต่อไปนะคะ

ทีมงานบล็อคมาสเตอร์
IP: xxx.149.1.102
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ จิงๆแล้วอยากจะเอามาลงแบบมีตัวอย่างด้วยนะคะแต่ว่ามันคงจะเยอะเกินไปก็เลยเอาที่สำคัญๆมาให้ดูคิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอ่ะค่ะ