เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การสานเปลยวน

ชื่อเรื่อง           รายงาน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง การสานเปลยวน

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา           นายจำรอง  รัตพลที

สถานที่         โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง      ปีที่พิมพ์  2551

   

บทคัดย่อ

 

                    การจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  มุ่งหวังให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์เบื้องต้น กับการทำงานในชีวิต ประจำวัน และงานที่เป็นพื้นฐานอาชีพ มีทักษะในการทำงาน ทำงานอย่างมีกระบวนการ มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน    การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีวิธีสอนหลายวิธี    การเรียนรู้โดยโครงงาน  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง สามารถสรุปองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้   ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้   การศึกษาครั้งนี้      มีจุดมุ่งหมาย   คือ   (1 )   เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง   การสานเปลยวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (งานประดิษฐ์)    สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่  5    (2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   ที่มีต่อ การจัด การเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง  การสานเปลยวน  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

                    กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้คือ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง   อำเภอภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  5   จำนวน

35  คน  ในปีการศึกษา 2551   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ    (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง การสานเปลยวน     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   (2)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   (3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  เรื่อง การสานเปลยวน   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           

                    ผลการศึกษาพบว่า    (1)   แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน    เรื่อง การสานเปลยวน   ที่พัฒนาขึ้น   มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินระหว่างเรียน    เฉลี่ยร้อยละ  88.67   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เฉลี่ย ร้อยละ   87.90     (2)   ผลการประเมินความพึงพอ ใจองผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน   เรื่อง การสานเปลยวน    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)    ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5    โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#การสานเปลยวน

หมายเลขบันทึก: 212433, เขียน: 28 Sep 2008 @ 12:57 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แบบนี้ต้องส่งเสริมการสานเปลยวนใช่ป่ะครับ