ศิลป์สร้างสรรค์

» ศิลปะ

·                      ป.1-3

·                      ป.4-6

·                      ม.1-3

·                      ม.4-6

·                      เว็บไซต์

การสร้างภาพจากทัศนธาตุ
            ทัศนธาตุ  หมายถึง  สิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในงานทัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น  สี  พื้นผิว แสงเงา และช่องว่าง 
            การวาดภาพที่ดี ต้องรู้จักนำทัศนธาตุมาจัดให้เกิดความสมดุลและเกิดความงาม จึงจะทำให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้  ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้จักหลักการนำทัศนธาตุมาใช้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

การจัดวางภาพ   ก่อนวาดภาพต้องดูกรอบภาพว่า เป็นกรอบแนวตั้งหรือแนวนอน  ซึ่งนักเรียนควรวาดภาพให้สอดคล้องกับลักษณะของกรอบภาพ  เช่น กรอบแนวตั้งควรวาดภาพต้นไม้สูง    กรอบแนวนอนควรวาดภาพทุ่งนากว้าง ๆ เป็นต้น

2. ขนาดของภาพ การวาดภาพต้องคำนึงถึงขนาดของภาพว่า สัมพันธ์กับกรอบภาพ หรือไม่   เช่น กรอบภาพมีขนาดใหญ่ ควรวาดภาพให้มีขนาดใหญ่ด้วย ถ้ากรอบภาพใหญ่  แต่วาดภาพให้มีขนาดเล็ก ทำให้เกิดช่องว่างในภาพและต้องวาดภาพให้มีขนาดและสัดส่วนตรงกับควรเป็นจริง

3.จุดสนใจของภาพ   การวาดภาพจะต้องรู้จักจัดภาพให้มีจุดสนใจอยู่จุดเดียว โดยจะต้องให้น้ำหนักภาพอยู่กึ่งกลาง ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ภาพขาดความสวยงามไปและไม่สมดุล

4. เอกภาพของภาพ   การจัดองค์ประกอบของภาพไม่ให้กระจัดกระจายช่วยทำให้ภาพเกิดความสมดุล มีจุดเด่นจุดเดียว  ซึ่งจะทำให้ภาพดูมีความสวยงาม คลิกเข้าสู่เนื้อหา