ข้อบังคับ มสด. เรื่องการแต่งกาย


ข้อบังคับการแต่งกาย

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

.. ๒๕๔๗

------------------------

 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘() และมาตรา ๖๒ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่อง

แต่งกายของนักศึกษา .. ๒๕๔๗

 

ข้อ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ในข้อบังคับนี้

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ข้อ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาชายตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

() เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว มีแถบสีดำขนาดกว้างครึ่งนิ้วยาวตลอดแขนซ้ายปักชื่อมหาวิทยาลัยบนแถบ หรือเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ทั้งนี้ ความยาวของตัวเสื้อสามารถใส่ไว้ในกางเกงได้สะดวก

() กางเกงขายาวแบบสากลสีดำ หรือสีกรมท่า

() ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย

() รองเท้าหนังหรือวัสดุแทนหนังหุ้มส้นหัวปิดสีดำ

() เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง . เซนติเมตร หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

 

ข้อ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหญิงตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

() เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว มีแถบสีดำขนาดกว้างครึ่งนิ้วยาวตลอดแขนซ้ายปักชื่อมหาวิทยาลัย

บนแถบ ประกอบด้วย ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เม็ด ประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่หน้าอกซ้าย ความยาวของตัวเสื้อสามารถใส่ไว้ในกระโปรงได้สะดวก

() กระโปรงผ้าสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่มันวาว เรียบร้อย ไม่มีลวดลาย

() รองเท้าหนังหรือวัสดุแทนหนังหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้นหัวปิด แบบสุภาพ สีดำ สีน้ำตาล ความสูงไม่เกิน เซนติเมตร

() เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง . เซนติเมตร หัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

 

ข้อ ในกรณีมีงานพิธีหรือกรณีอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชายสวม

เครื่องแบบปกติตามข้อ และผูกเนคไทตามแบบข้อบังคับนี้ ส่วนนักศึกษาหญิงให้สวมเครื่องแบบปกติตามข้อ และติดกระดุมคอตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำหนดสีของกางเกง

กระโปรง ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้

 

ข้อ การแต่งกายของนักศึกษาภาคสมทบ ให้อนุโลมแต่งกายตามข้อ หรือข้อ แล้วแต่กรณีหรือให้ปฏิบัติ ดังนี้

() แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น กางเกงขายาวรัดรูป และไม่สวมรองเท้าแตะ

ทุกชนิด)

() ติดบัตรแสดงตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามหาวิทยาลัย

 

ข้อ ในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายของกรมการรักษาดินแดน หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วแต่กรณี

 

ข้อ หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือไม่สุภาพ มหาวิทยาลัยอาจไม่ให้เข้าเรียนเข้าสอบ เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนขอรับบริการใดๆ จากมหาวิทยาลัย

 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่

หมายเลขบันทึก: 210734เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2008 14:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี