การสอนคิดโดยการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน

การสอนคิดโดยกระบวนการกลุ่ม

การสอนคิดโดยการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน

        

                     การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวิธีการสอนที่หลากหลาย  จนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  และการเขียนสื่อความหมายได้ถูกต้อง คือวิธีการสอนแบบผังความคิด ( Mind Mapping)  ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  โดยผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  โดยริเริ่มจากครูกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่  ขอความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่มร่วมตัดสินใจ  ถ้าไม่เห็นด้วยก็เสนอความคิดอย่างสุภาพ   เก็บข้อเสนอสำคัญให้ครบถ้วน  สร้างบรรยากาศร่วมมือกันนำความต่างมาสร้างเสริม  และแก้ไขข้อขัดแย้งให้เป็นเชิงบวก  ทุกครั้งที่ทำงานต้องสรุปผลแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูผู้สอนต้องร่วมกับผู้เรียนในการอภิปรายสรุปในการทำงาน  ในระยะแรกจะมีปัญหามากเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่ม  เมื่อได้มีการทำงานเป็นกลุ่มซ้ำ ๆ  จะทำให้ผู้เรียนทำงานได้ดีขึ้น

                 ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีความอดทน  มีความรับผิดชอบ  มีความประณีต  และมีความสามัคคี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนคิดโดยการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

209870

เขียน

19 Sep 2008 @ 10:31
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 15:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก