การเมืองการปกครอง (ลาว)

          ดูแต่ปัญหาการเมืองในไทยลองไปดูการปกครองของเพื่อนบ้านเราดูบ้างนะครับส่วนบ้านผมนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจำปาสักค่อนมาทางปากเซนะครับมองเห็นกันชัด

                สปป.ลาว ปกครองโดยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยพรรคการเมืองเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (PRD)  มีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองระบบสังคมนิยมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๘  ปัจจุบันถือว่าการเมืองของ สปป.ลาวมีเสถียรภาพที่มั่นคง

                สถาบันการเมืองที่มั่นคงของลาว

                1 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ( The Lao People Revolutionary Party PRD)

                2 สภารัฐมนตรี ( พรรคประชาชนปฏิวัติลาวทำหน้าที่แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)

                3 สภาแห่งชาติ ( The national Assembly ) ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและด้านตุลาการ มีหน้าที่ดูแลอนุมัติงบประมาณ การออกและการแก้ไขกฎหมาย ตลอกจนพระราชบัญญัติต่างรวมทั้งการกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาล

                การแบ่งอำนาจการปกครอง

                แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ  ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหาร

                การจัดตั้งการบริหาร

                หมู่บ้าน                                 ผู้บริหารของบ้าน คือ นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)

                เมือง (อำเภอ)      ผู้บริหารเมือง คือ คณะกรรมการปกครอง (เจ้าเมือง)

                แขวง (จังหวัด)   ผู้บริหารแขวง  คือ คณะกรรมการปกครอง(เจ้าแขวง)

                ผู้บริหารนครหลวง  คณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์/เจ้านครหลวงเวียงจันทร์

                เขตการปกครอง  แบ่งเป็น 1 นครหลวง กับ 16 แขวง  ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทร์  สะหวันนะเขต   สาละวัน  เชียงขวาง เซกอง  บอลิคำไซ  บ่อแก้ว  หลวงพระบาง  จำปาสัก  อุดมไซ

 หลวงน้ำทา  หัวพัน พงสาลี  เวียงจันทร์ อัตตะบือ  ไซยะบุลี  คำม่วน

                บุคคลสำคัญ

                ประธานประเทศ                                 พลโท     จูมาลี  ไซยะสอน

                รองประธานประเทศ                          นายบุนยัง วอละจิต

                นายยกรัฐมนตรี                                  นายบัวสอน บุบผาวัน

                ประธานสภาแห่งชาติ                        นายทองสิน ทำมะวง

                                -รองนายกรัฐมนตรี            พลตรี อาชาง ลาวลี

                                                                                นายทองสุน สีสุลิด

                                                                                พลตรี ดวงใจ พิจิต

                                                                                นายสมสะวาด  เล่งสะหวัด

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ    นายทองสุน สีสุลิด

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า                      ดร. นาม วิยะเกด