ประวัตโดยย่อ ชื่อเล่นศักดิ์  ชื่อจริง นายวีรศักดิ์  ผลเกิด อยุ่บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 8 ต.