รายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง                  การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม

                           ด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมบิงโก  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

                           โรงเรียนสทิงพระวิทยา   ปีการศึกษา 2548

ผู้วิจัย                     นางสุภาพร  แก้วสะโร

ที่อยู่                        โรงเรียนสทิงพระวิทยา   อำเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา

               

                    

บทคัดย่อ

 

                 การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  ศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม  ด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมบิงโก ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา  ปีการศึกษา 2548 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม จำนวน 21 คน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน และเพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกมบิงโก

                   การดำเนินการ ในครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น  4    ขั้นตอน     ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ( PDCA) คือ การวางแผนในการสร้างเกมบิงโก  การสร้างแบบทดสอบ  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเกมบิงโกและแบบทดสอบ    ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนกับประชากร   ตรวจ สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และนำผลการศึกษามาหาแนวทาง ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน   เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้    ประกอบด้วย    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหารจำนวนเต็ม  จำนวน  20  ข้อ เกมบิงโกเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกมบิงโก  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยการทดสอบที ( t – test)

                   ผลการวิจัยพบว่า

            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม  ของผู้เรียนด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมบิงโก   มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01  

                 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกมบิงโก อยู่ในระดับ มาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกมคณิต

คำสำคัญ (Tags)#รายงานวิจัยในชั้นเรียน#เกมบิงโก#เกมประกอบการเรียนคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 208941, เขียน: 15 Sep 2008 @ 23:06 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)