IDP  (แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพของครู)นายธีรศักดิ์   โกรธกล้า.........ชั้น.ประถมศึกษาปีที่  2...

กิจกรรม

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

Output

Outcome

Impact

1)วิเคราะห์ผู้เรียน(CAR1)

 

 

 

 

ได้ข้อมูล นร. เป็นรายบุคคลจำนวน.....คน

ครูนำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง  เรียนรู้อย่างมีความสุข

2)ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

 

 

 

 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน จำนวน.........แผน

ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม  ได้ตรงตามมาตรฐานนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน

ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

3)ประเมินการสอนของตนเอง(CAR2)

 

 

 

 

ได้เอกสารผลการประเมินการสอนจำนวน.......ชุด

ทราบผลการจัดการเรียนรู้มี/ไม่มีประสิทธิภาพ  ครูนำผลการประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาและหรือขยายผลแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ