การคิดเป็นพฤติกรรมทางสมอง  ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของคลื่นสมอง (Eleztroncephalogram )ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นที่สมอง  ดังนั้นบุคคลที่ใช้ความคิดบ่อย ๆ จึงรู้สึกเครียดหรือปวดหัวศีรษะ เพราะมีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นมาก  อาจจรวจสอบพล้งงานไฟฟ้าได้โดยใช้เครื่องดิเลคโทนนิควัดที่พื้นผิวบริเวณหนังศีรษะ  บางคนมีกระแสไฟฟ้า 1.5-3 โวลต์ พอที่จะนำไปใช้เล่นเครื่องเล่นบางชนิดของเด็ก ๆ ได้ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ 2532:107)

        การคิดจึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุด คือวิถีชีวติของบุคคลถ้าบุคลคิดถูกต้อง คิดเหมาะสม  วิถีชีวิตของเขาจะมีคุณภาพ เขาจะมีความสุข ความสมหวังและได้รับการยอมรับจากสังคม