แผนการสอนคอมฯ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 4  ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้                           การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1

รายวิชา                                                                 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 รหัสวิชา 31101

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาระสำคัญ

เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปการณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่สามารถในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใน

รูปแบบดิจิตอล (digital) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ตาม

โปรแกรมที่เขียนสั่งงานเครื่อง และยังแบ่งออกได้หลายประเภท ตามขนาดและประสิทธิภาพในการ

ทำงานของเครื่องนั้น ๆ

มาตรฐาน

ง 4.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้จักคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

3. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

สาระการเรียนรู้

1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คืออะไร

- เครื่องที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในการคำนวณ ประมวลผล พิมพ์งานเอกสาร ฯลฯคอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเรามากขึ้นซึ่งนอกจากที่สำนักงานแล้ว ตามบ้านก็มักจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานด้วย เพราะมีส่วนช่วยทำงานและ อำนวยความสะดวกได้หลายอย่างเช่น

ช่วยในการทำงาน เช่น จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ พิมพ์เอกสาร ออกใบสินค้า ส่งจดหมายอิเลคทรอนิค (E-mail)

เกี่ยวกับการศึกษา เช่น พิมพ์รายงาน ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซท์ในอินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับด้านบันเทิง เช่น ดูหนังแผ่น ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นเกมส์ตัดต่อและบันทึกภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การโอนเงิน สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินโดยเลือกที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คืออะไร

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

ชุดประมวลผล ตามท้องตลาดและหลายคนเรียกว่า ซีพียู ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งศูนย์กลางหลักการทำงานประมวลผลจะประกอบไปด้วยเครื่องอ่านแผ่นซีดี เครื่องอ่านแผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล แผลวงจร

อิเลคทรอนิคส์ ฯลฯ

แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไป

เมาส์ หรือ หนูอิเลคทรอนิคส์ ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเช่นกัน แต่การใช้งานจะเป็นในลักษณะเลื่อนไปชี้เลือกคำสั่งที่เราต้องการ

จอภาพ ทำหน้าที่แสดงภาพ ผลการทำงาน การประมวผลต่าง ๆให้ผู้ใช้งานทราบ

ลำโพง ไว้สำหรับฟังเสียง

สแกนเนอร์ สำหรับคัดลอกหรือสแกนรูปภาพ

เครื่องพิมพ์ ใช้สำหรับพิมพ์งานหรือรูปภาพลงสื่อ เช่น กระดาษพลาสติก แผ่นใส ฯลฯ

โมเดม สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตโดยผ่านทางคู่สายโทรศัพท์

ไมโครโฟน ร้องเพลง อัดเสียงเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสนทนากับผู้อื่นผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์

3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

- ประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่าง เช่น อำนวยความสะดวกในการทำงาน ค้นหางานจากอินเตอร์เน็ต เล่นเกม ฯลฯ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม และสอนตามใบความรู้ที่ได้จัดเตรียมมาโดยให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  1-2

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ขั้นสอน

1. ครูอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์

2. ครูอธิบายถึงอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ครูอธิบายเรื่องประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

4. ครูให้นักเรียนค้นหาความหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5. ครูตรวจการทำงานของนักเรียนว่าสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

ขั้นสรุป

- ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ

ความหมายของคอมพิวเตอร์คืออะไร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์คืออะไร และ ประโยชน์

ของคอมพิวเตอร์คืออะไร

การวัดและประเมินผล

1. สามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้

2. สามารถรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก

3. สามารถบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

 

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

2. เครื่องฉายภาพ Projector

3. ใบความรู้ที่ 1 ทำด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003

4. ใบงานที่ 1 คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

แหล่งการเรียนรู้

1. Internet

2. คู่มือหนังสือ “ Windows XP ฉบับบสมบูรณ์ 2002 ”

ลงชื่อ .............................................

            (นางดารารัศมี  ดีปัญญา)

ผู้บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

............./................../............

บันทึกหลังการสอน  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ...............................................

(นายไชยรัตน์  อุทัยรัตน์)

                                                                                                                                           ผู้ตรวจแผน

............./................../............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 208434, เขียน: 13 Sep 2008 @ 15:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อ๊อฟ
IP: xxx.173.237.128
เขียนเมื่อ 

พี่โฮม บังเอิญจังมาเจอบอร์ดพี่ได้อ่ะ ว้าว ๆ ๆ ขอบคุณนะคะ หนู copy เรียบร้อยละคะ ไว้วันไหนเลี้ยงรุ่นเจอกันนะคะพี่ คิดถึงค่ะ

อ๊อฟ
IP: xxx.173.237.128
เขียนเมื่อ 

ต่ออีกนิด ถ้ามี แผน html กะ Dream weaver cs3 จัดมาให้มั่งนะคะพี่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ