คำราชาศัพท์

หมวดร่างกาย

ราชาศัพท์                                            ความหมาย

พระเจ้า                                                             หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์

พระเศียร                                                           หัว ศีรษะ

พระสิรัฐิ , พระสีสกฏาหะ                                        กะโหลกศีรษะ  กะโหลกพระเศียร

เส้นพระเจ้า                                                          เส้นผมของพระมหากษัตริย์

พระเกศา , พระเกศ, พระศก                                    เส้นผม

ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศก                          ไรผม

ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา                                 ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

พระโมลี , พระเมาลี                                                จุก หรือมวยผม

พระจุไร                                                              ไรจุก ไรผม

พระจุฑามาศ                                                        มวยผม ท้ายทอย

พระเวณิ                                                              เปียผม  ช้องผม

พระนลาฏ                                                           หน้าผาก

พระขนง , พระภมู                                                 คิ้ว

พระอุณาโลม                                                       ขนหว่างคิ้ว

พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุ                               ดวงตา

พระเนตรดำ , ดวงพระเนตรดำ                                 ตาดำ

พระเนตรขาว , ดวงพระเนตรขาว                              ตาขาว

พระกนีนิกา , พระเนตรดารา                                    แก้วตา

หนังพระเนตร , หลังพระเนตร                                  หนังตา   เปลือกตา  หรือหลังตา

พระโลมจักษุ ,  ขนพระเนตร                                    ขนตา

ขอบพระเนตร                                                       ขอบตา

ม่านพระเนตร                                                       ม่านตา

ต่อมพระเนตร                                                       ต่อมน้ำตา  ท่อน้ำตา

พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร                   น้ำตา

พระนาสิก ,  พระนาสา                                           จมูก

สันพระนาสิก , สันพระนาสา                                    สันจมูก

ช่องพระนาสิก                                                     ช่องจมูก

พระโลมนาสิก , ขนพระนาสิก                                  ขนจมูก

พระปราง                                                             แก้ม

พระกำโบล , กระพุ้งพระปราง                                   กระพุ้งแก้ม

พระมัสสุ                                                              หนวด

พระทาฐิกะ , พระทาฒิกะ                                         เครา  หนวดที่คาง

พระโอษฐ์                                                            ปาก  ริมฝีปาก

พระตาลุ ,  เพดานพระโอษฐ์                                     เพดานปาก

พระทนต์                                                             ฟัน

พระทันตมังสะ , พระทันตมังสา                                 เหงือก

ไรพระทนต์                                                          ไรฟัน

พระทาฐะ , พระทาฒะ                                             เขี้ยว

พระกราม                                                            ฟันกราม

พระชิวหา                                                            ลิ้น

ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา                                    ต้นลิ้น  ลิ้นไก่  โคนลิ้น

พระหนุ                                                               คาง

ต้นพระหนุ                                                           ขากรรไกร  ขากรรไตร หรือขาตะไกร

พระกรรณ                                                           หู   ใบหู

ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ                                  ช่องหู

พระพักตร์                                                            ดวงหน้า

พระศอ                                                                คอ

พระกัณฐมณี                                                        ลูกกระเดือก

ลำพระศอ                                                             ลำคอ

พระชัตตุ                                                             คอต่อ

พระรากขวัญ                                                        ไหปลาร้า

พระอังสา                                                             บ่า  ไหล่

พระอังสกุฏ                                                          จะงอยบ่า

พระพาหา ,  พระพาหุ                                             แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)

พระกร                                                                ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

พระกัประ , พระกโบระ                                           ข้อศอก

พระกัจฉะ                                                            รักแร้

พระกัจฉโลมะ                                                       ขนรักแร้

พระหัตถ์                                                             มือ

ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์                                          ข้อมือ

ฝ่าพระหัตถ์                                                          ฝ่ามือ

หลังพระหัตถ์                                                        หลังมือ

พระองคุลี ,  นิ้วพระหัตถ์                                         นิ้วมือ

พระอังคุฐ                                                             นิ้วหัวแม่มือ

พระดัชนี                                                             นิ้วชี้

พระมัชฌิมา                                                         นิ้วกลาง

พระอนามิกา                                                         นิ้วนาง

พระกนิษฐา                                                          นิ้วก้อย

ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพ                                  ข้อนิ้วมือ

พระมุฐิ     กำพระหัตถ์                                            กำมือ  กำหมัด   กำปั้น

พระนขา ,  พระกรชะ                                             เล็บ

พระอุระ ,   พระทรวง                                             อก

พระหทัย , พระกมล                                               หัวใจ

พระถัน ,  พระเต้า,  พระปโยธร                                เต้านม

ยอดพระถัน ,  พระจูจุกะ                                         หัวนม

พระกษิรธารา                                                       น้ำนม

พระครรโภทร ,  พระคัพโภทร                                  มีครรภ์   มีท้อง

พระอุทร                                                              ท้อง

พระนาภี                                                              สะดือ   ท้อง

พระสกุล ,  พระครรภมล                                         รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์

สายพระสกุล                                                        สายรก

กล่องพระสกุล                                                       มดลูก

พระกฤษฎี ,  บั้นพระองค์,  พระกฏิ                            สะเอว   เอว

พระปรัศว์                                                            สีข้าง

พระผาสุกะ                                                           ซี่โครง

พระปฤษฏางค์ ,  พระขนอง                                     หลัง

พระโสณี                                                             ตะโพก

พระที่นั่ง                                                              ก้น  ที่นั่งทับ