การประชุมกรรมการบริหาร

ผลการประชุมวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

มติที่ประชุม

   ๑.   ให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการเสนอรายงานการวิจัย  เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ TOR  โดยให้ได้สาระดังนี้  คือ  มิ ติที่ ๑  ด้านเนื้อหา   และด้านที่ ๒   ด้านกระบวนการ

   ๒.   คณะกรรมการบริหารโครงการ  จะตรวจเยี่ยมไซด์งานของแต่ละโครงการ

   ๓.   รายงานการวิจัยต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘   เพื่อเสนอเครือข่ายในเดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๔๙

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู48จันทรเกษมความเห็น (0)