หัวข้อวิจัย สังคม ศาสนา

ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec 6/ Namo_research/rearch 01. htm

: บทความ  การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

            หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ กับกิจกรรมการพิจารณาสร้างเสริมค่านิยมที่มีต่อระดับการพัฒนาค่านิยม  และเจตคติเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ (ธีระชัย ชัยยุทธบรรจง และคณะ)

2. ผลของการใช้บทบาทสมมติที่มีต่อคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กรมวิชาการ)

3. การทำอุปกรณ์การสอนวิชาพระพุทธศาสนา  (สันติยา ไชยศรีชลธาร อ. 3)

4. รายงานการผลิตชุดการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป. 6 (กรองทอง

    วิชาเทพ . 3)

5. ชุดการสอน วิชาพระพุทธศาสนา  (.3  กรมอาชีวศึกษา)

6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป. 6 ด้วยการ

    สอนแบบนำเรื่อง และการสอนแบบปกติ  (จำรัส  เหลืองสะอาด .3)

7. รายงานการวิจัยทดลองรูปแบบการสอนที่เสริมสร้างลักษณะนิสัย เรื่องการทำงานร่วม    กับผู้อื่น (ไพโรจน์  จันทรกรานต์ . 3)

8. การสร้างชุดการสอนวิชาจริยศึกษา ในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ..2521 (จิตรา  ทับแสง  สรภ.พระนคร)

9. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบการศึกษานอกสถานที่ และเรียนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  (วิชิต  ประสมปลื้ม  สรภ.อุบลราชธานี)

10. การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ร่วมกันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  (ชนิตพร  ชุ่มจิตต์  สปช.)

11. การทดลองสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยวิธีกลุ่มสัมพันธ์  (ทิพยรัตน์  ไชยลังกา  สปช.)

12. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เบญจศีล  ซึ่งสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  เกม และนิทาน  กับการสอนตามปกติ  (วิมาน  สุขกฤต  สปช.)

13. ผลการใช้เชิดหุ่นมือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครหลวง (สปอ.นครหลวง)

14. รายงานผลการใช้แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส 0413 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปรีชา    ตรุโนภาส)

15. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโบราณสถาน-โบราณวัตถุ โดยใช้ศูนย์การเรียน  (สมพร  เทียนทอง)

16. ผลการใช้คู่มือและแบบฝึกกิจกรรม   การรู้จักตนเอง เพื่อให้คิดเป็น   แก้ปัญหาเป็น  และมีคุณธรรมด้านการอบรม  อดกลั้น  และอดออม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

17. ผลการใช้บทบาทสมมติที่มีต่อคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

18. ผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว  ตามหลักสับปุริสธรรมที่มีต่อคุณธรรมด้านสับปุริสธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

19. แบบฝึกกิจกรรมการรู้จักตนเอง  เพื่อให้คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และมี คุณธรรมด้าน  อดทน  อดกลั้น และอดออม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

20. การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  ที่มีต่อการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

21. การทดลองเชิดหนังตะลุงเป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านวินัยแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยุพดี  เตชะอังกูร  ปริญญานิพนธ์)

22. การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบไตรสิกขา  และธรรมสากัจฉา  ในการสอนเบญจศีล  และฆราวาสธรรม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

23. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความเห็นชอบตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา (สัมมาทิฏฐิ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา  การสอนแบบไตรสิกขา  และการสอนตามคู่มือครู

24. การเปรียบเทียบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  ระหว่างนักเรียนที่ฝึกสมาธิ และไม่ได้ฝึกสมาธิ  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

25. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เบญจศีล  ซึ่งสอนโดยการใช้กรณีตัวอย่างเกม  และ นิทาน กับการสอนตามปกติ

26. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเหตุผลเชิงจริยธรรมในการสอนจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ กับการสอนตามคู่มือครู

27. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องสมาธิ  โดยใช้บทเรียนโปรแกรมคอมพิเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

28. ผลของการบวชชีพราหมณ์ต่อระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

29. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วยที่ 8 เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอน กับการสอนตามปกติ (งามนิจ  คำปลิว)

30. การทดลองใช้เทคนิคแม่แบบ เพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
31. การพัฒนาจริยธรรมด้านความสามัคคี  โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

                                                ............................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หัวข้อวิจัย สังคม ศาสนา

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยสังคม#วิจัยศาสนา#หัวข้อวิจัยสังคม ศาสนา

หมายเลขบันทึก: 207950, เขียน: 11 Sep 2008 @ 21:02 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เก่งจังเลยขอชมเชย และขอให้ผลงานที่แก้ไขผ่านด้วย

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ห้วข้อวิจัยที่ อสุกัน เทียนทอง ได้กรุณาให้ไว้ นับเป็นประโยชน์แก่ว่าที่ อาจารย์ 3 หน้าใหม่ ไม่รู้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่า อยากให้อาจารย์ลงหัวข้อเกี่ยวกับหนังสือเสริมประสบการณ์ แนวของโอวาท 3 จะขอบคุณมากค่ะ

มิตรแดนไกลชาวเหนือ

ยุพา ปท.๑๒ มมส.
IP: xxx.26.122.157
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ให้ คุณครูสุกัน เทียนทอง คุณครูเชียวชาญ ด้วยความยินดียิ่ง