หัวข้อวิจัย การงานอาชีพ

    ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec 6/ Namo_research/rearch 01. htm

: บทความ  การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

 

          หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. คู่มือการสอน การปลูกผัก (  ดำรง  สินไชย  .3)

2. คู่มือการสอน พืชผักเฉพาะ  (ดำรง  สินไชย . 3)

3. รายงานการใช้สื่อการสอน วีดีโอ-สไลด์-การเขียนภาพ-พาณิชย์ศิลป์

4. รายงานการใช้คู่มือการสอน และใบงานการปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและ

    ปรับอากาศ (นรินทร์ สุภิรัตน์ อ.3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

5. วีดีโอเทป เรื่องการปฏิบัติการรักษาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (อัศวิน  กิ่งแก้ว อ.3)

6. ชุดอุปกรณ์ดูดาว โลกและดวงดาว (.015)  วิญญู  กาฬกาญจน์ . 3

7. ชุดการสอนวิชางานโลหะแผ่นเบื้องต้น  (เษก  ทองอุ่น ศน.8)

8.  รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพุทธศักราช 2525 ประเภท    วิชาคหกรรม วิชาช่างตัดเสื้อสตรี   (ระเบียบ  สระรัตน์ .3)

9. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเกษตรกรรม  (มนตรี  มั่งมี .3)

10. พิมพ์ดีดไทย 1 – 2  (พาณี  ล้ออุทัย .3)

11. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการหล่อ

12. คู่มือการเรียนการสอนพืชน้ำมัน  (มานิตย์ ศุภกรโกศัย ศึกษานิเทศก์)

13. คู่มือการเรียนการสอน ผักเพื่ออุตสาหกรรม  (มานิตย์ ศุภกรโกศัย ศึกษานิเทศก์)

14. เอกสารคำสอน  วิชาเครื่องหอมและของชำร่วย  (ชูศรี  บุญญาสัย .3)

15. สไลด์ประกอบการสอน เรื่องเครื่องหอมและของชำร่วย  (ชูศรี  บุญญาสัย .3)

16. การสร้างแบบเรียนโมดุลวิชางานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1 (ณรงค์ฤทธิ์  ศิลาทรินทร์  สรภ.อยุธยา)

17.ผลของการใช้แบบฝึกหัดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์และความคงอยู่ของการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นันทพร   ศิริวัชรกุล)

18. ผลของการสอนวิชาออกแบบ 1   ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกษมศรี   พรหมภิบาล)

19. การศึกษาผลการเรียน เรื่อง การเพาะเห็ดหูหนู  โดยใช้เทปโทรทัศน์

20. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การขายพันธุ์พืช โดยการฝึกปฏิบัติ

21. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรื่องการร้อยมาลัย  โดยใช้ชุดการสอน

22. การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิคส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กิจกรรมค่า ITE

23. การศึกษาผลการใช้ชุดพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

24. การศึกษาผลการฝึกพิมพ์ดีด  โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์

25.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องจังหวัดของเรา   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (เนาวรัตน์  เปรมปรีดี  ปริญญานิพนธ์)

26. การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์  ช่วยสอนคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ (ประพันธ์  การวิชัย  ปริญญานิพนธ์)

27. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เพื่อฝึกอ่านภาษาอังกฤษ : หาความหมายของคำศัพท์จากบริษัท  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สุพักตรา  เวสอุรัย ปริญญานิพนธ์)
                                                               ...................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หัวข้อวิจัย การงานอาชีพ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#การงานอาชีพ#หัวข้อวิจัย การงานอาชีพ

หมายเลขบันทึก: 207943, เขียน: 11 Sep 2008 @ 20:50 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

krumam
IP: xxx.26.32.164
เขียนเมื่อ 

หัดทำวิจัย