• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

บทคัดย่องานวิจัย

  บทคัดย่องานวิจัย  

 

(1)

 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องวิจัย                              ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

ในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม  เขต 1

ชื่อผู้เขียน                                 นางสาวกนกวรรณ   ทองเรือง

ชื่อปริญญา                              ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา                                 การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา                              2550

อาจารย์ที่ปรึกษา                      รองศาสตราจารย์  สังคม   ลาภเจริญ

 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey  Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย

ศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1ศรีบัวบาน  สักงัดแ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน ประชากร

ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 จำนวน  116  คน  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  จำนวน  86  คน 

ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน  86  คน  คิดเป็น 100 %  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนำค่าคะแนนเฉลี่ย ไปทำการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ

 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ดังนี้ 

            1.  ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ

(2)

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร  ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการปฏิบัติงาน และด้านการฝึกอบรม 

            2.  ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย

ศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

            3.  ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): บทคัดย่อ งานวิจัย 
  หมายเลขบันทึก: 207512
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

ขอบคุณสำหรับแนวทางการทำวิจัยครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่ได้รับทราบวิธีการเขียนบทคัดย่อ

ถูกใจ ขอบคุณมากค่ะเป็นแนวทางงานวิจัย

คุณหน่อย งานวิจัยดีมาก กรุณาติดต่อเพื่อนเก่าด้วยนะ ตามเมล์ด้านบน