บทคัดย่องานวิจัย

Noi51sw
บทคัดย่องานวิจัย

 

(1)

 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องวิจัย                              ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

ในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม  เขต 1

ชื่อผู้เขียน                                 นางสาวกนกวรรณ   ทองเรือง

ชื่อปริญญา                              ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา                                 การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา                              2550

อาจารย์ที่ปรึกษา                      รองศาสตราจารย์  สังคม   ลาภเจริญ

 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey  Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย

ศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1ศรีบัวบาน  สักงัดแ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน ประชากร

ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 จำนวน  116  คน  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  จำนวน  86  คน 

ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน  86  คน  คิดเป็น 100 %  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนำค่าคะแนนเฉลี่ย ไปทำการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ

 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ดังนี้ 

            1.  ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ

(2)

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร  ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการปฏิบัติงาน และด้านการฝึกอบรม 

            2.  ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย

ศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

            3.  ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือข่ายศรีบัวบาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทคัดย่อ

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ งานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 207512, เขียน: 10 Sep 2008 @ 14:57 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวทางการทำวิจัยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ

สมส่วน
IP: xxx.7.183.163
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่ได้รับทราบวิธีการเขียนบทคัดย่อ

วิลาวัณย์ เบื่อน้อย
IP: xxx.26.120.215
เขียนเมื่อ 

ถูกใจ ขอบคุณมากค่ะเป็นแนวทางงานวิจัย

yoot
IP: xxx.172.139.193
เขียนเมื่อ 

คุณหน่อย งานวิจัยดีมาก กรุณาติดต่อเพื่อนเก่าด้วยนะ ตามเมล์ด้านบน