มาตราการรักษาความปลอดภัย

1.  จัดให้มีการอบรมแก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

2.  กำหนดประตูเข้า -  ออก ให้เด่นชัด

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำประตูเข้า -  ออก ตลอดเวลา

4. มีการแลกบัตรเข้าออกของประตูนั้นๆ

5. ไม่ให้ผู้ที่ทำการค้าขายสลากกินแบ่งเข้ามาจำหน่ายในกระทรวงเด่นขาด /ผู้ที่นำสินค้ามาสาธิต

6. ให้ข้าราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการติดบัตร