GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เกมการศึกษา

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 เกมการศึกษา (Educational Game)

วิธีการสอนโดยใช้เกมคือกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา เงื่อนไข และนำข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปราย เพื่อสรุปผลการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้

    ขั้นที่ 1 ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น

    ขั้นที่ 2 ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา

    ขั้นที่ 3 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการเล่น หรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน

    ขั้นที่ 4 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

   สรุปแล้ว ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ที่ความเป็นครูมืออาชีพ ที่มุ่งมันคิดค้น แสวงหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวิจารณญาณในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): มนุษย์ที่สมบูรณ์
หมายเลขบันทึก: 207219
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เป็นความจริงแท้แน่นอนครับท่านรองฯ

ขอบคุณนายสอน เล่นเล่น ค่ะ (อย่าลืม เล่นเล่น สอนสอน บ้างนะคะ)