ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ

        ผู้ก่อให้เกิดและขยายตัวของทฤษฎี  คือ  แดเนียล  แคทซ์  และโรเบอร์ท  แอล คาห์น (Daniel and Robert L. Kahn)  ด้วยการพัฒนาการศึกษาระบบจากปัจจัย - กระบวนการ - ผลผลิต (input - process-output system )   ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเชิงระบบในการศึกษาองคืกร 2 แนวทาง คือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบปิดซึ่งเน้นความสำคัญของการศึกษาโครงสร้างขององค์การเป็นสำคัญ  ส่วนคิดเกี่ยวกับระบบเปิดนั้นเน้นการศึกษาปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม  และแปรเปลี่ยนพลังของสภาวะแวดล้อมให้เป็นผลผลิตกลับสู่สภาวะแวดล้อมอีกครั้ง  นอกจากนี้การให้ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยรักษาระบบ