1.  เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยง (ICQ) ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

2.  ผู้บริหารประเมินความเสี่ยง

3.  นำผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม มาจัดทำเป็นข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ

ข้อสำคัญที่จะทำให้การควบคุม