สวัสดีคะ..ดิฉันนางสาววิภารัตน์  แหวนวงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  จ.สุรินทร์ 

มีตัวอย่างเกี่ยวกับ...โครงงานคณิตศาสตร์...ที่จะมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปค่ะ...

 • การเขียนรายงานโครงาน
 • มีหัวข้อที่สำคัญ  12 หัวข้อดังนี้
  • 1. ชื่อโครงงาน
  • 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
  • 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
  • 4. บทคัดย่อ
  • 5. ที่มาและความสำคัญ
  • 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
  • 7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
  • 8. วิธีดำเนินการ
  • 9. ผลการศึกษาค้นคว้า
  • 10. สรุปและข้อเสนอแนะ
  • 11.คำขอบคุณ
  • 12. เอกสารอ้างอิง

โครงงานคณิตศาสตร ์  ม.1

โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง การสำรวจขยะในโรงเรียน
ผู้จัดทำ
ด.ญ. หทัยชนก พ่อครวงค์
เสนออาจารย์ประจำวิชา
อ.อภิชาต คำหุ่ง
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 


กิตติกรรมประกาศ


      โครงงานเรื่องการสำรวจขยะนี้ จัดทำขึ้นโดยนักเรียนชั้นม.1 และได้รับการสนับสนุน
จากอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ อ.อภิชาต คำหุ่ง ที่คอยแนะนำและให้คำปรึกษาชี้แนะทางแก้ปัญหาต่างๆ
ข้าพเจ้าที่จัดทำโครงงานขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 


บทคัดย่อ


    ในบริเวณโรงเรียนของเรามีปัญหาต่างๆ มากมายเช่นปัญหาแต่งกายไม่เรียบร้อย
ลักขโมย และการทิ้งขยะ อื่นๆเป็นต้น แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คงจะเป็นปัญหา
การทิ้งขยะในบริเวณโรงเรียน และนับวันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

 

สารบัญ


บทที่                                                                                                                               หน้า
บทนำ                                                                                                                                ก
ความเป็นมาและความสำคัญ                                                                                                1
จุดประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                                2
ความหมายของโครงงาน                                                                                                      3
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดำเนินงาน                                                                                               4
ผลการดำเนินงาน                                                                                                                5
สรุปผลการดำเนินงาน                                                                                                          6

 


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน


          ในบริเวณโรงเรียนของเรามีแนวโน้มเรื่องขยะมากมายและนับวันจะมีความรุนแรง เรื่องขยะมากขึ้นเรื่อยๆ เนื้อจากนักเรียนและบุคคลอื่นๆ
ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนส่วนมากเป็นคนมักง่าย ไม่ยอมทิ้งในถังขยะ และตัวข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าขยะในบริเวณของโรงเรียนว่ามีจำนวนมากจน
นับไม่ได้เลย และอยากให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึก เรื่องขยะมีจำนวนมาก
ขณะนี้ตัวข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง “การสำรวจขยะในบริเวณโรงเรียน” เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงปริมาณขยะที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนในแต่ละวัน

 

 

จุดประสงค


1. เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะ
2. เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถัง
3. เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าในการแยกขยะทุกชิ้นลงในถัง
4. เพื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อทำให้โรงเรียนของเราไม่มีเศษขยะมากขึ้นกว่าเดิมที่มีอยู่ในโรงเรียน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ


1.บริเวณโรงเรียนสะอาดขึ้นไม่ค่อยมีเศษขยะอีกด้วย
2.ทำให้นักเรียนรู้จักทิ้งขยะลงถัง


ข้อเสนอแนะ


ในการทิ้งขยะลงถังเป็นจิตใต้สำนึกของนักเรียนทุกคนให้รู้ว่าเป็นคนมักง่ายหรือไม

โครงงานคณิตศาสตร ์  ม.2

เรื่อง…สำรวจนักเรียนที่ไวผมยาวในห้อง
โดย
1. วรารัตน์ บัวอ่อน
2. พัชรี ชูรัตน์
3. ดนุรุธ เขียวแก่
ครูผู้สอน
ครู อภิชาต คำหุ่ง
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
โทร. 042 – 537934
http.//school.obec.go.th/tubtao

 

 


กิตติกรรมประกาศ


โครงงานคณิตศาสตร์ การสำรวจนักเรียนที่ชอบไว้ผมยาวในห้อง ม.2 คณะผู้จัดทำได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ อภิชาติ คำหุ่ง ซึ่งให้เราจัดทำโครงงานนี้ขึ้น
จึงขอบคุณมานะโอกาสนี้

ผู้จัดทำโครงงาน
1. ด .ญ . วรารัตน์ บัวอ่อน
2. ด .ญ . พัชรี ชูรัตน์
3. ด .ช . ดนุรุธ เขียวแก่
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อภิชาต คำหุ่ง


บทคัดย่อ


      นักเรียนส่วนมากไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์ยากคงไม่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน การทำโครงงานนี้จึงได้คิดร่วมกันแล้วจัดทำโครงงานนี้ขึ้น

 


สารบัญ

ความเป็นมาหรือที่มาและความสำคัญ 1
จุดประสงค์ 1
ประโยชน์ 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินการ 3
ผลการดำเนินงาน 4
สรุปผล 5
เอกสารอ้างอิง 6

บทที่ 1
. ที่มาและความสำคัญ


จากอดีตจนถึงปัจจุบันนักเรียนบางคนก็ไม่ชอบไว้ผมยาว แต่นักเรียนบงคนก็ชอบไว้ผมยาวจนอาจารย์บางท่านต้องทำโทษนักเรียนที่ไว้ผมยาวข้าพเจ้าจึงมีแรงดนใจที่จะจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจนักเรียนที่ไม่ชอบไว้ผมยาวในห้อง ม. 2
จุดประสงค์
1) เพื่อฝึกการชำนาญ ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์
2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน
3) เพื่อไห้ได้ทราบถึงสถิตองนักเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อไห้นักเรียนทราบถึงสถิตของนักเรียนที่จะนำเงินมาในแต่ละเดือน
2. เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงงาน
3. เพื่อนักเรียนทราบถึงความสำคัญที่จัดทำโครงงานนี้ขึ้น

 

 

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความหมาย
โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทำได้คิดและนำมาจากเรื่องที่ตัวเอง

 

บทที่ 3
เนื้อหาวัสดุอุปกรณ์


เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อถึง การบวกลบ คูณ หาญ
วัสดุอุปกรณ์
1.กระดาษ
2.ปากา ดินสอ ไม้บันทัด
3.กาวลาเท็กซ์
วิธีดำเนินการ
1. สอบถามสมาชิกในกลุ่มว่าพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือยัง
2. ร่วมกันวางแผนงานที่จะจัดทำ
3. แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ
4. สำรวจว่านักเรียนอำเงินมาวันละกี่บาทในแต่ละวัน
5. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจว่านักเรียนแต่ละคนนำเงินมาวันละกี่บาทในแต่ละวันและจะรวมเป็นเดือนนักเรียนนำเงินมาทั้งสิ้นทั้งหมดกี่บาท

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

บทที่ 5
สรุปผล

 

บรรณานุกรม


รายงานเล่มนี้นำมาจากโครงงานคณิตศาสตร์ ค0311ที่จัดตั้งหัวข้อขึ้นมาเพื่อศึกษาหาความรู้ถึงการใช้จ่ายในแต่ละวันและร่วมเป็นเดือนว่าใน 1 เดือนใช้จ่ายกี่บาทและจะหาวิธีการในเงินอย่างประหยัดอย่าง ถ้าใครอย่ากรู้เชิญอ่านได้ค่ะ

 

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4

เรื่อง: การให้เหตุผลแบบอุปนัย
 


คณะผู้จัดทำ
นายวีรยุทธ ทิมแย้ม
น.ส.อมรรัตน์ สมควรกิจดำรง
น.ส.สุนิสา ทิมแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางบุญลือ ยิ้มแย้ม
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่มาและความสำคัญ

     จากการศึกษาการให้เหตุผลแบบต่างๆ โดยเฉพาะ “ การให้เหตุผลแบบอุปนัย ” ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก และได้เกิดข้อสงสัยต่างๆ มากมายเกี่ยวกับตัวเลข ที่นำมาปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์แล้วทำให้ลักษณะของตัวเลขในแบบต่างๆ มีความแปลก มีลักษณะเฉพาะตัว คณะผู้จัดทำจึงได้ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ การให้เหตุผลแบบอุปนัย ” จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อมีความเข้าใจดีแล้วคณะผู้จัดทำจึงอยากที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ให้แก่ผู้ที่สนใจแล้ว ยังเป็นการสร้างสื่อในการเรียนการสอนอีกด้วย

    จุดมุ่งหมาย
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัย
       2. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
       3. เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ
       4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานและการให้เหตุผลแบบอุปนัย เพิ่มขึ้น
       5. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
       6. เพื่อนำความรู้ในการจัดทำโครงงานไปใช้ในอนาคต
       7. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบของการให้เหตุผลแบบอุปนัย
      
การให้เหตุผลแบบอุปนัย

  -  การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นการใช้เหตุผล โดยยึดความจริง จากส่วนย่อยที่พบเห็น
     ไปสู่ความจริงที่เป็นส่วนรวม เช่น
           ตัวอย่างที่ 1
              “กบเอยทำไมจึงร้อง จำเป็นต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวด
              ท้องเอยทำไมจึงปวด จำเป็นต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบ
              ข้าวเอยทำไมจึงดิบ จำเป็นต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียก
              ฟืนเอยทำไมจึงเปียก จำเป็นต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตก
              ฝนเอยทำไมจึงตก จำเป็นต้องตกเพราะว่ากบมันร้อง”
          ตัวอย่างที่ 2
              ( 1 ( 9 ) + 2 = 11
              ( 12 ( 9 ) + 3 = 111
              ( 123 ( 9 ) + 4 = 1111

     -   อาจสรุปความหมายของการให้เหตุผลแบบอุปนัย ได้ดังนี้

    วิธีดำเนินการ

    ตอนที่ 1 รวบรวมหาข้อมูล
       1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันปรึกษาการทำโครงงาน
       2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง “การให้เหตุผลแบบอุปนัย” จากหนังสือในห้องสมุด
        โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน Internet
       3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เพื่อมาทำความเข้าใจ

    ตอนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
       1. หลังจากศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะทำแล้ว แบ่งให้สมาชิกไปทำกล่องสำหรับเป็น
           เกมฝึกทักษะ
       2. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เรียบเรียงและจัดทำรายงาน
       3. นำข้อมูลที่ได้จัดทำลงในบอร์ดโครงงาน
       4. นำเสนอรายงาน สื่อการสอน และบอร์ดประกอบรายงาน

    สรุปผลการปฏิบัติงาน

    -  หลังจากที่ได้ศึกษาเรื่อง “การให้เหตุผลแบบอุปนัย” แล้วได้ค้นคว้าหาข้อมูลจาก
       ห้องสมุดแล้วจึงได้ปฏิบัติงานโดย
       1.จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน โดยได้ข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการ จากการศึกษาค้น
       คว้าภายในห้องสมุด Internet และจากหนังสือเรียนเพิ่มเติม
       2.จัดทำบอร์ดประกอบรายงาน โดยมีเนื้อหา ภาพประกอบ รายงาน และตัวอย่าง
       ที่ใช้ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
       3.จัดทำเป็นอุปกรณ์การสอนประกอบรายงาน โดยมีเกมเป็น การฝึกทักษะและทด
       สอบความเข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาแล้ว

     ประโยชน์ที่ได้รับ
       1.เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัยมากขึ้น
       2.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานในรูปแบบลักษณะต่างๆ
       3.นำประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโครงงานที่มีนี้ไปใช้ในอนาคต
       4.เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
       5.เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมีความคิดริเริ่ม
       สร้างสรรค์
       6.เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายในกลุ่ม
       7.รู้จักการทำงานเป็นระบบ และการทำงานเป็นกลุ่ม
       8.ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่น

จัดทำโดย
นางสาววิภารัตน์  แหวนวงษ์
Tel...087-8760304