GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์

         สวัสดีคะ..ดิฉันนางสาววิภารัตน์  แหวนวงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  จ.สุรินทร์ 

มีตัวอย่างเกี่ยวกับ...โครงงานคณิตศาสตร์...ที่จะมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปค่ะ...

 • การเขียนรายงานโครงาน
 • มีหัวข้อที่สำคัญ  12 หัวข้อดังนี้
  • 1. ชื่อโครงงาน
  • 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
  • 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
  • 4. บทคัดย่อ
  • 5. ที่มาและความสำคัญ
  • 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
  • 7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
  • 8. วิธีดำเนินการ
  • 9. ผลการศึกษาค้นคว้า
  • 10. สรุปและข้อเสนอแนะ
  • 11.คำขอบคุณ
  • 12. เอกสารอ้างอิง

โครงงานคณิตศาสตร ์  ม.1

โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง การสำรวจขยะในโรงเรียน
ผู้จัดทำ
ด.ญ. หทัยชนก พ่อครวงค์
เสนออาจารย์ประจำวิชา
อ.อภิชาต คำหุ่ง
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 


กิตติกรรมประกาศ


      โครงงานเรื่องการสำรวจขยะนี้ จัดทำขึ้นโดยนักเรียนชั้นม.1 และได้รับการสนับสนุน
จากอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ อ.อภิชาต คำหุ่ง ที่คอยแนะนำและให้คำปรึกษาชี้แนะทางแก้ปัญหาต่างๆ
ข้าพเจ้าที่จัดทำโครงงานขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 


บทคัดย่อ


    ในบริเวณโรงเรียนของเรามีปัญหาต่างๆ มากมายเช่นปัญหาแต่งกายไม่เรียบร้อย
ลักขโมย และการทิ้งขยะ อื่นๆเป็นต้น แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คงจะเป็นปัญหา
การทิ้งขยะในบริเวณโรงเรียน และนับวันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

 

สารบัญ


บทที่                                                                                                                               หน้า
บทนำ                                                                                                                                ก
ความเป็นมาและความสำคัญ                                                                                                1
จุดประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                                2
ความหมายของโครงงาน                                                                                                      3
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดำเนินงาน                                                                                               4
ผลการดำเนินงาน                                                                                                                5
สรุปผลการดำเนินงาน                                                                                                          6

 


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน


          ในบริเวณโรงเรียนของเรามีแนวโน้มเรื่องขยะมากมายและนับวันจะมีความรุนแรง เรื่องขยะมากขึ้นเรื่อยๆ เนื้อจากนักเรียนและบุคคลอื่นๆ
ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนส่วนมากเป็นคนมักง่าย ไม่ยอมทิ้งในถังขยะ และตัวข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าขยะในบริเวณของโรงเรียนว่ามีจำนวนมากจน
นับไม่ได้เลย และอยากให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึก เรื่องขยะมีจำนวนมาก
ขณะนี้ตัวข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง “การสำรวจขยะในบริเวณโรงเรียน” เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงปริมาณขยะที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนในแต่ละวัน

 

 

จุดประสงค


1. เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะ
2. เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถัง
3. เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าในการแยกขยะทุกชิ้นลงในถัง
4. เพื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อทำให้โรงเรียนของเราไม่มีเศษขยะมากขึ้นกว่าเดิมที่มีอยู่ในโรงเรียน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ


1.บริเวณโรงเรียนสะอาดขึ้นไม่ค่อยมีเศษขยะอีกด้วย
2.ทำให้นักเรียนรู้จักทิ้งขยะลงถัง


ข้อเสนอแนะ


ในการทิ้งขยะลงถังเป็นจิตใต้สำนึกของนักเรียนทุกคนให้รู้ว่าเป็นคนมักง่ายหรือไม

โครงงานคณิตศาสตร ์  ม.2

เรื่อง…สำรวจนักเรียนที่ไวผมยาวในห้อง
โดย
1. วรารัตน์ บัวอ่อน
2. พัชรี ชูรัตน์
3. ดนุรุธ เขียวแก่
ครูผู้สอน
ครู อภิชาต คำหุ่ง
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
โทร. 042 – 537934
http.//school.obec.go.th/tubtao

 

 


กิตติกรรมประกาศ


โครงงานคณิตศาสตร์ การสำรวจนักเรียนที่ชอบไว้ผมยาวในห้อง ม.2 คณะผู้จัดทำได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ อภิชาติ คำหุ่ง ซึ่งให้เราจัดทำโครงงานนี้ขึ้น
จึงขอบคุณมานะโอกาสนี้

ผู้จัดทำโครงงาน
1. ด .ญ . วรารัตน์ บัวอ่อน
2. ด .ญ . พัชรี ชูรัตน์
3. ด .ช . ดนุรุธ เขียวแก่
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อภิชาต คำหุ่ง


บทคัดย่อ


      นักเรียนส่วนมากไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์ยากคงไม่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน การทำโครงงานนี้จึงได้คิดร่วมกันแล้วจัดทำโครงงานนี้ขึ้น

 


สารบัญ

ความเป็นมาหรือที่มาและความสำคัญ 1
จุดประสงค์ 1
ประโยชน์ 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินการ 3
ผลการดำเนินงาน 4
สรุปผล 5
เอกสารอ้างอิง 6

บทที่ 1
. ที่มาและความสำคัญ


จากอดีตจนถึงปัจจุบันนักเรียนบางคนก็ไม่ชอบไว้ผมยาว แต่นักเรียนบงคนก็ชอบไว้ผมยาวจนอาจารย์บางท่านต้องทำโทษนักเรียนที่ไว้ผมยาวข้าพเจ้าจึงมีแรงดนใจที่จะจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจนักเรียนที่ไม่ชอบไว้ผมยาวในห้อง ม. 2
จุดประสงค์
1) เพื่อฝึกการชำนาญ ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์
2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน
3) เพื่อไห้ได้ทราบถึงสถิตองนักเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อไห้นักเรียนทราบถึงสถิตของนักเรียนที่จะนำเงินมาในแต่ละเดือน
2. เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงงาน
3. เพื่อนักเรียนทราบถึงความสำคัญที่จัดทำโครงงานนี้ขึ้น

 

 

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความหมาย
โครงงานคณิตศาสตร์เป็นงานที่ผู้ทำได้คิดและนำมาจากเรื่องที่ตัวเอง

 

บทที่ 3
เนื้อหาวัสดุอุปกรณ์


เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อถึง การบวกลบ คูณ หาญ
วัสดุอุปกรณ์
1.กระดาษ
2.ปากา ดินสอ ไม้บันทัด
3.กาวลาเท็กซ์
วิธีดำเนินการ
1. สอบถามสมาชิกในกลุ่มว่าพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือยัง
2. ร่วมกันวางแผนงานที่จะจัดทำ
3. แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ
4. สำรวจว่านักเรียนอำเงินมาวันละกี่บาทในแต่ละวัน
5. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจว่านักเรียนแต่ละคนนำเงินมาวันละกี่บาทในแต่ละวันและจะรวมเป็นเดือนนักเรียนนำเงินมาทั้งสิ้นทั้งหมดกี่บาท

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

บทที่ 5
สรุปผล

 

บรรณานุกรม


รายงานเล่มนี้นำมาจากโครงงานคณิตศาสตร์ ค0311ที่จัดตั้งหัวข้อขึ้นมาเพื่อศึกษาหาความรู้ถึงการใช้จ่ายในแต่ละวันและร่วมเป็นเดือนว่าใน 1 เดือนใช้จ่ายกี่บาทและจะหาวิธีการในเงินอย่างประหยัดอย่าง ถ้าใครอย่ากรู้เชิญอ่านได้ค่ะ

 

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4

เรื่อง: การให้เหตุผลแบบอุปนัย
 


คณะผู้จัดทำ
นายวีรยุทธ ทิมแย้ม
น.ส.อมรรัตน์ สมควรกิจดำรง
น.ส.สุนิสา ทิมแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางบุญลือ ยิ้มแย้ม
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่มาและความสำคัญ

     จากการศึกษาการให้เหตุผลแบบต่างๆ โดยเฉพาะ “ การให้เหตุผลแบบอุปนัย ” ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก และได้เกิดข้อสงสัยต่างๆ มากมายเกี่ยวกับตัวเลข ที่นำมาปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์แล้วทำให้ลักษณะของตัวเลขในแบบต่างๆ มีความแปลก มีลักษณะเฉพาะตัว คณะผู้จัดทำจึงได้ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ การให้เหตุผลแบบอุปนัย ” จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อมีความเข้าใจดีแล้วคณะผู้จัดทำจึงอยากที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ให้แก่ผู้ที่สนใจแล้ว ยังเป็นการสร้างสื่อในการเรียนการสอนอีกด้วย

    จุดมุ่งหมาย
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัย
       2. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
       3. เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ
       4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานและการให้เหตุผลแบบอุปนัย เพิ่มขึ้น
       5. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
       6. เพื่อนำความรู้ในการจัดทำโครงงานไปใช้ในอนาคต
       7. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบของการให้เหตุผลแบบอุปนัย
      
การให้เหตุผลแบบอุปนัย

  -  การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นการใช้เหตุผล โดยยึดความจริง จากส่วนย่อยที่พบเห็น
     ไปสู่ความจริงที่เป็นส่วนรวม เช่น
           ตัวอย่างที่ 1
              “กบเอยทำไมจึงร้อง จำเป็นต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวด
              ท้องเอยทำไมจึงปวด จำเป็นต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบ
              ข้าวเอยทำไมจึงดิบ จำเป็นต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียก
              ฟืนเอยทำไมจึงเปียก จำเป็นต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตก
              ฝนเอยทำไมจึงตก จำเป็นต้องตกเพราะว่ากบมันร้อง”
          ตัวอย่างที่ 2
              ( 1 ( 9 ) + 2 = 11
              ( 12 ( 9 ) + 3 = 111
              ( 123 ( 9 ) + 4 = 1111

     -   อาจสรุปความหมายของการให้เหตุผลแบบอุปนัย ได้ดังนี้

    วิธีดำเนินการ

    ตอนที่ 1 รวบรวมหาข้อมูล
       1. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันปรึกษาการทำโครงงาน
       2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง “การให้เหตุผลแบบอุปนัย” จากหนังสือในห้องสมุด
        โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน Internet
       3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เพื่อมาทำความเข้าใจ

    ตอนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
       1. หลังจากศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะทำแล้ว แบ่งให้สมาชิกไปทำกล่องสำหรับเป็น
           เกมฝึกทักษะ
       2. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เรียบเรียงและจัดทำรายงาน
       3. นำข้อมูลที่ได้จัดทำลงในบอร์ดโครงงาน
       4. นำเสนอรายงาน สื่อการสอน และบอร์ดประกอบรายงาน

    สรุปผลการปฏิบัติงาน

    -  หลังจากที่ได้ศึกษาเรื่อง “การให้เหตุผลแบบอุปนัย” แล้วได้ค้นคว้าหาข้อมูลจาก
       ห้องสมุดแล้วจึงได้ปฏิบัติงานโดย
       1.จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน โดยได้ข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการ จากการศึกษาค้น
       คว้าภายในห้องสมุด Internet และจากหนังสือเรียนเพิ่มเติม
       2.จัดทำบอร์ดประกอบรายงาน โดยมีเนื้อหา ภาพประกอบ รายงาน และตัวอย่าง
       ที่ใช้ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
       3.จัดทำเป็นอุปกรณ์การสอนประกอบรายงาน โดยมีเกมเป็น การฝึกทักษะและทด
       สอบความเข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาแล้ว

     ประโยชน์ที่ได้รับ
       1.เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เหตุผลแบบอุปนัยมากขึ้น
       2.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานในรูปแบบลักษณะต่างๆ
       3.นำประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโครงงานที่มีนี้ไปใช้ในอนาคต
       4.เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
       5.เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมีความคิดริเริ่ม
       สร้างสรรค์
       6.เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายในกลุ่ม
       7.รู้จักการทำงานเป็นระบบ และการทำงานเป็นกลุ่ม
       8.ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่น

จัดทำโดย
นางสาววิภารัตน์  แหวนวงษ์
Tel...087-8760304
 
  
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 206894
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 100
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล...โอกาสหน้าขอดูอีกได้ไช่ไหมครับ...

ขอบคุณค่ะ...

...จิมมี่...

ช่วยหาโครงงานเกี่ยวกับคณิตหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่เปิดเว็บนี้มีสาระมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มีสระดีค่ะ....ทำให้เรามีงานส่งครู

ว้า..เปิดเทอมมาก็มีโครงงานเลยเทอม 1 ยังมึนแล้วเทอม 2 จะว่าไงเนี่ย

ยิ่งมึนเยย

ยังไงก็ขอบคุณที่ให้copyโครงงานไปส่งครูนะค่ะ

บะบัย

ม.3ต้องมีโครงงานอีกเดี๋ยวจะมาใช้บริการใหม่นะ

อีเมลล์ติดต่อเผื่อจะมี[email protected] แอดมากันนะ

เบอร์โทรศัพท์080-6590702

083-7582261

ยังไงก็โทมานะเผื่อจะปรึกษาเรื่องโครงงาน

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลท่ากระดาน

เขื่อนศรีนคริน

อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ที่นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาฟิสิกส์ได้ ของ ม.5 ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะขอตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ของม.5

ผมต้องทำโครงงานคณิตศาสตร์ประดิษฐ์หรือทดลอง ทำอย่างไรดีครับ

รีบมากเลยรบกวนส่งอีเมลกลับด้วยนะครับ [email protected]

[email protected]คนก็บอกผมนะ จัดให้อิอิ....

http://depositfiles.com/en/files/sil6uy054

อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ของ ม.5 ที่นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อะค่ะต้องการด่วนมากเลยคะ ช่วยส่งมาที่ [email protected] ช่วยส่งมาด้วยนะคะ

สนุกมาก

มีความคิดที่ดีมากเลยนะ สู้ๆต่อไปนะ

อยากทำโครงงานคณิตแบบแปลกๆ

ต้องทำยังไง

ขอตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.1 ด้วยขอบคุณค่ะเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ขอบคุณนะค่ะ กำลังจะได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์อยู่พอดีเลย

อยากทำอะไรที่มันเเปลกๆ ที่คนอื่นไม่เคยเห็นจัง

ดีมากเลย

ไงก้อ

ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติม

[email protected]ยนะคะ

อยากได้ของม4ชัดเจนอะคะ

ดีดีดีดีดีดี

เป็นโครงงานที่ดีมากเลยคะ

ถ้าจะให้ดีมากกว่านี้

อยากให้มีหลายรูปแบบ

ขอบคุณค่า

เย้ ได้งานส่งครูแย้ว

ขอขอบคุณทุกคนนะค่ะที่ได้มาทำความรู้ไห้แก่คนที่ไม่..งง

เดะพะ

ขอคณุนะค่ะที่บอกหนทางที่ดีดีทาง

ดีดีดีดี ถ้ามีอีก

ไงก้อ

ส่งมาให้ด้วยก้อแล้วกัน

ดูดีมีสาระดีค่ะ

สามารถนำไช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ

ช่วยทำรายงานส่งอาจารย์ได้ดี มากๆเลย คุณแรมโบ้ขออีก ขออีก

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

....ขอโทษนะ คือเราไปอ่านกระทู้มา เจอแล้วกลัวอ่ะ

ใครที่อ่านก็ขอโทษด้วยนะ ขอโทษ

ขอตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น หน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

....ขอโทษนะ คือเราไปอ่านกระทู้มา เจอแล้วกลัวอ่ะ

ใครที่อ่านก็ขอโทษด้วยนะ ขอโทษ

น่ากลัวจังเรื่องนี้งะกลัววุ้ยขอบคุงนะที่ให้โครงงานดีๆมาไม่งั้นครูตีก้นลายเเน่

ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน รู้จักทำโครงงานอย่างถูกต้อง

ขอบคุณมาก ที่เผยแผ่โครงงานนี้ให้เรารู้ ช่วยได้มากเลย

เรามาดูแบบโครงงานเธอแล้วเราคิดว่าดีเราเลยจะเอารองไปคิดต่อนะ 0876939379 เราเป็นต่อนะ หรือง่าย ต่อ

ขอบคุณมากๆค่ะ

อยากได้โครงงานคณิตฯอย่างง่ายๆด่วนมากเลยค่ะ ทำไม่เสร็จซะที T^T~

ขอบคุณมากค่ะ

ที่ให้ความรู้ในรูปแบบการทำโครงงาน

ขอบคุณมากค่ะ

โครงงานนี้ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โครงงานเราจะเก็บมันไว้ในใจเลย

ไม่ค่อยเข้าใจติวให้หน่อยได้ไหม

ขอบคุณมากมายคับ

ขอบคุณคะ

ที่ให้ตัวอย่างโครงการ

เป้น แนว ทางโครงงาน ที่ดีมาก เลยคับ ขอบคุณมากๆคับ...

La La La ขอบคุณงับ

ควรที่จะหาข้อมูลมามากกว่านี้ เอาแบบว่ารูปแบบเต็มที่ แบบว่าทำส่งได้เลย เราขอเป็นแบบว่าทำส่งเลยคราวหน้ามาควรที่น่าจะปรับปรุงใหม่นะเพราะข้อมูลบางอย่างก้อไม่ครบถ้วน เพราะการมีอินเทอร์เน็ตอยากได้ตมครงประเด็นที่พิมพ์แบบตรงเดะๆ นะ

D มั๊กๆเรยค่ะ

หวัดดีคนรักคติณ

ความรู้เยอะมากคับ

ไอ................................มีเขา

รักนะตัวมึก

ไอ...................0......................3.........2................1111...............ควยไอนัด

จวยทุกคนยกเว้นกูพวกมึงอย่านัน

ขอบคุณมากมาย

โครงงานหน้าสนใจดีมากๆๆ

ขอบคุณมากนะคะ

ไงก้อโพสต์แล้ว....

ขอให้ตัวเองมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาละกัน

 • [email protected]
  IP: xxx.207.43.112
  เขียนเมื่อ 

ไงก้อโพสต์แล้ว....

ขอให้ตัวเองมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาละกัน

 • [email protected]
  IP: xxx.207.43.112
  เขียนเมื่อ 

ไงก้อโพสต์แล้ว....

ขอให้ตัวเองมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาละกัน

 • [email protected]
  IP: xxx.207.43.112
  เขียนเมื่อ 

ไงก้อโพสต์แล้ว....

ขอให้ตัวเองมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาละกัน

ไงก้อโพสต์แล้ว....

ขอให้ตัวเองมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาละกัน

สนุกมากวิชาคณิตศาสตร์ชอบที่สุดเลยค่ะ

ขอบคุนคาบ

รายงานดีมากค่ะ

ดีมากๆๆๆเลยค่ะ

ทำให้รู้เรื่องคณิตมากเลย

น่ารัก

ว้าววววววววววววววววววววววววววววววววววว

ได้รู้จักวิชาคณิตศาสตร์มาขึ้นฮ่ะ

เก่งจังเลย5555

ยากเก่งแบบนี้จังเลย

เก่งจัง555

THANK YOU

จ้า

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัว นอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปน อันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่ คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาว แล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้า ทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเอง นั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำ เตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น ไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

....ขอ โทษนะ คือเราไปอ่านกระทู้มา เจอแล้ว

ขอบคุณนะคร้า

 

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัว นอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปน อันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่ คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาว แล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้า ทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเอง นั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำ เตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น ไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัว นอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปน อันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่ คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาว แล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้า ทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเอง นั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำ เตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น ไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัว นอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปน อันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่ คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาว แล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้า ทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเอง นั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำ เตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น ไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัว นอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปน อันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่ คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาว แล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้า ทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเอง นั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำ เตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น ไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

ดีมากค่ะแต่น่าจะมีตัวอย่างให้มากกว่านี้นะค่ะ

ช่วยเอาโครงงานการสำรวจของ ม.5 มาให้ดูหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

เป็นความรู้

ที่ดีมากนะคัฟ

ให้เนื้อหาดีมาก

 

สนุกมากๆเลยกับการเรียนรู้ครั้งนี้

คณิตศาสตร์ง่ายมากครับ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

สุดยอดเลย

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค๋ะ

ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้กับพวกเรา

 

ชอบคณิตมากๆๆเลย

แต่พอจะทำดครงงาน    ทำไม่ได้

ถึงอย่างไรก็ชอบ

ดีมากคะ

ดีมากคะ

 

ดีมากเลยคะ

ชอบๆๆ

ขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้เรื่องโครงงานคณิตศาสตร์

ขอบคุณคุณครูมากค่ะ

ขอบคุณมาก ครูprint เอาไปให้นักเรียนครูศึกษาดูเป็นตัวอย่าง เก่งมากค่ะ

ช่วยหนูคิดโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องหนึ่งนะค่ะ เอาที่ไม่ว้ำกับการสำรวจอ่ะค่ะ .. ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

เนื้อหาดีค่ะ..........................

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

ทดสอบความรักของตัวคุณเอง
ทดสอบความเซ็กซี่ [[ถ้าโกงขอให้คำทำนายม่ายเปนความจิง ]]

เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10

(ห้ามโกหก+++เด็ดขาด)
1.คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2.ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3.สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล
4.กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี
5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก อันไหน
6.รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ
7. ในฤดูร้อนคุณจะไปทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
8. เกิดเดือนอะไร
9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ
---=====อธิษฐาน=====---

*เริ่ม เลย*
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
***หยุด!***
*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ- เงียบ เย็น
7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น (ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!

ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:
0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
1-5เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิงเร็วมาาาาาาก

 

ขอแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครได้ไหมค่ะ พอเป็นแนวในการทำ