เครื่องมือศึกษาชุมชน

การเรียนรู้ผ่านเครื่องมือศึกษาชุมชน ทำให้รู้ ตื่น หวงแหน สืบทอด และเล่าต่อได้

 

วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๕๑) มูลนิธิฮักเมืองน่าน และเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ๗ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้, ศูนย์การเรียนรู้วัดอรัญญาวาส, ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังฆ้อง, ศูนย์การเรียนรู้ไทลื้อบ้านดอนมูล, ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเรือง, ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งฆ้อง, และศูนย์การเรียนรู้ไชยสถาน ได้จัดเวทีพัฒนาแกนนำและหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ฯ โดยมีแกนนำศูนย์การเรียนรู้ทั้ง ๗ แห่ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน ๗๐ คนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

 

กระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้แกนนำได้ทดลองใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ มาประยุกต์ใช้ได้แก่

๑. แผนที่เดินดิน ทั้งแผนที่วงในและแผนที่วงนอก เพื่อให้เห็นจุดสำคัญของศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายการทำงาน

๒. ประวัติชุมชน โดยใช้เส้นแบ่งเวลา มากำหนดเรื่องราวพัฒนาการของศูนย์การเรียนรู้

๓. ปฏิทินชุมชน เพื่อให้เห็นถึงปฏิทินการเพาะปลูก และปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชน และตารางประเมินมูลค่าของผลผลิตของชุมชน

 

ตารางมูลค่า

ขั้นตอนการเรียนรู้ ได้เริ่มจากการเล่าเรื่องจาก ศูนย์การเรียนรู้ไทลื้อบ้านดอนมูล ที่ได้ทดลองใช้เครื่องมือนี้มาแล้ว มาเล่าให้ฟังถึงการใช้เครื่องมือนี้ และผลที่ได้ หลังจากนั้นให้แต่ละศูนย์ได้ทดลองใช้เครื่องมือนี้ ทำให้เกิดการขบคิด และสืบค้นข้อมูล แล้วนำมาลงข้อมูลในกระดาษ หลังจากนั้นนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ โดยใช้รูปแบบตลาดนัดความคิด แล้วสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และมอบหมายภารกิจต่อเนื่อง

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือศึกษาชุมชน

@ ทำให้รู้รากเหง้าของชุมชน

@ ทำให้ตื่น สำนึกรักถิ่นเกิด

@ เกิดการหวงแหนในวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ

@ เกิดการสืบทอด วิถีและภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น

@ คนรุ่นเยาว์สามารถเล่าต่อได้

 

หลังจากนี้แต่ละศูนย์ฯ จะลงพื้นที่จริงเพื่อสืบค้นข้อมูลให้สมบูรณ์ เดินดูพื้นที่จริง แล้วนำมาลงข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วจะกลับนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์ฯ ที่มีชีวิตจริงๆ

</span></span></span></span></span>

 

</span></span></span></span>

 

</span>

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฮักเมืองน่านความเห็น (0)