ทดสอบส่ง

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการพลเรือนในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 3 ครั้งคือ

      ครั้งที่ 1  ประชุมสัมมนาวิชาการข้าราชการระดับกระทรวงศึกษาธิการ(5 องค์กรหลัก)

                  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2548  เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม  อาคารราชวัลลภ ศธ. โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อกำหนดในการพัฒนาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

                   1. ให้ทุกส่วนราชการใช้งบประมาณอย่างน้อย 3%ของหมวดเงินเดือนและลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการในหน่วยงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน roadmap of HRD planความเห็น (0)