Characteristics of Successful Online Teacher


อะไร...?... คือลักษณะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเรียน-การสอนให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับครูผู้สอนและผู้เรียนออนไลน์

อะไร...?... คือลักษณะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเรียน-การสอนให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับครูผู้สอนและผู้เรียนออนไลน์                         

 

 


 

                                                                                               

 

คุณลักษณะของผู้สอนออนไลน์ (Characteristics of Successful Online Teacher)

 

         การเรียน-การสอนออนไลน์ จะประสบผลสำเร็จได้ผู้สอนควรจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

         1. สามารถออกแบบและจัดเตรียมหลักสูตร รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ

         2. มีความกระตือรือร้นและสามรถสร้างแรงจูงใจในบทเรียนได้ดี

         3. มีความรักและแรงบันดาลใจในการสอน

         4. ยอมรับและยึดหลักปรัชญาการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         5. มีการประเมินทั้งก่อนและหลังเรียนโดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว

         6. มีคุณสมบัติในการคิดสร้างสรรค์สูง

         7. สามารถเอาชนะอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการสอน

         8. มีความสามารถบริหารและจัดการเวลาได้เป็นอย่างมี

         9. สามารถสื่อสารออนไลน์ได้ตลอดเวลาและไม่หวังผลตอบแทน

        10. ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

        11. มีการเสริมแรงและสร้างวินัยให้กับผู้เรียน

        12. เปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้แนะนำเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยเตรียมเนื้อหา   และแหล่งค้นคว้าที่มีคุณภาพ

 

คุณลักษณะของผู้เรียนออนไลน์ (Characteristics of Successful Online Learner)    

           การเรียน-การสอนออนไลน์ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

      1. มีแรงบันดาลใจสูงและต้องการความสำเร็จในการเรียน

      2. มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานออนไลน์

      3. มีความรับผิดชอบและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

      4. มีทักษะในการชี้แนวทางและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

      5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน

      6. มีทักษะด้านวิชาการ รู้จักควบคุมและตรวจสอบการเรียนด้วยตนเอง

      7. มีความเชื่อมั่นในธรรมชาติและวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยี (ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล)

      8. มีความสนใจที่จะก้าวทันวิทยาการที่ก้าวหน้า

      9. มีความถี่ในการใช้งานออนไลน์และสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม

    10. มีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี ยอมรับถึงผลสำเร็จและข้อขัดข้องของเทคโนโลยี

    11. มีทักษะ สามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร สำหรับการเรียนออนไลน์

    12. มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและการใช้เทคโนโลยี

 

 

แหล่งอ้างอิง :

         www.nectec.or.th

         www.ncolr.org

         www.newman.edu

         www.gc.maricopa.edu

         www.uwsa.edu

         www.olympic.edu

หมายเลขบันทึก: 205510เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2008 07:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี