ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 17 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

     กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติดังนี้

   ค่าเช่าที่พักในประเทศ

    - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า   เบิกจ่ายเหมายจ่ายไม่เกิน 1000บาท/วัน

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่า            เบิกจ่ายเหมายจ่ายไม่เกิน 2200 บาท/วัน

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป/เทียบเท่า      เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2500 บาท/วัน

กรณีเดินทางไปราชการท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตรากำหนดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ

 

  เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 หรือเทียบเท่า   เบี้ยเลี้ยงเหมายจ่าย  2100 บาท/วัน

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่า   เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3100 บาท/วัน