การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 17 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

     กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติดังนี้

   ค่าเช่าที่พักในประเทศ

    - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า   เบิกจ่ายเหมายจ่ายไม่เกิน 1000บาท/วัน

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่า            เบิกจ่ายเหมายจ่ายไม่เกิน 2200 บาท/วัน

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป/เทียบเท่า      เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2500 บาท/วัน

กรณีเดินทางไปราชการท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตรากำหนดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ

 

  เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 หรือเทียบเท่า   เบี้ยเลี้ยงเหมายจ่าย  2100 บาท/วัน

   - ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่า   เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3100 บาท/วัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทัยรัตน์ความเห็น (7)

คนดีที่รักเธอ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของมหาวิทยาลัยฯของเรารู้สึกว่าจะได้น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดใช่หรือไม่คะ
คนดีที่รักเธอ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯของเรารู้สึกว่าจะได้น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดใช่หรือไม่คะ
อุทัยรัตน์
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ตามที่ถามมาขอตอบให้ทราบดังนี้

1. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง 

 การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

   ระดับ 3-8 เบี้ยเลี้ยงเบิกได้ 180 บาท/วัน

   ระดับ 9 ขึ้นไป เบี้ยเลี้ยงเบิกได้ 240 บาท/วัน

2. เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

เบิกจ่ายตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ที่กำนหด ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจำกัดและบริหาร

งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีอัตราเบิกจ่ายดังนี้

    กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก และเอเชียกลาง

      ระดับ 3- 8         เหมาจ่าย 600บาท/วัน

      ระดับ 9 ขึ้นไป     เหมาจ่าย 900 บาท/วัน

   กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และญี่ปุ่น

      ระดับ 3-8        เหมาจ่าย 1200 บาท/วัน

     ระดับ 9 ขึ้นไป    เหมาจ่าย 1800 บาท/วัน

       ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(27)/098

ลว. 22 ก.พ. 48 สามารถขอสำเนาได้ที่หน่วยตรวจสอบ

ภายใน และขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ปิ๋ม
IP: xxx.26.120.31
เขียนเมื่อ 

ต้องการสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนี้

1. ในกรณีที่ไปอบรมผู้ไปราชการพักค้างแรมที่มิใช่โรงแรมที่จัดอบรมค่าพาหนะจากโรงแรมที่พักกับโรงแรมที่อบรมสามารถเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะได้หรือไม่คะ

พอยท์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกคะ ว่าอัตราเท่าไร ณ ปัจจุบัน

วรรณี
IP: xxx.122.10.172
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินไปราชการ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง และมีพระราชกฤษฎีกา หรือหนังสือเวียน หรือ ข้อระเบียบ ข้อบังคับ อะไรที่นำไปอ้างอิงได้

kan284
IP: xxx.157.240.52
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินไปราชการภายในประเทศของนายกเทศมนตรีค่ะ ว่ามีอัตราเท่าไร แล้วมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง และมีพระราชกฤษฎีกา หรือหนังสือเวียน หรือ ข้อระเบียบ ข้อบังคับ อะไรที่นำไปอ้างอิงได้