ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้มาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก ป.1

รอยยิ้ม
แผนการจัดการเรียนรู้มาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่  1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มี    สะกด     เวลา    2   ชั่วโมง  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วันที่....... เดือน...................... พ.ศ. ......... ครูผู้สอนนางสาวยุวธิดา  ขันภักดี

 


1.  มาตรฐานการเรียนรู้

  1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

  2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.1 อ่านสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักการสะกดคำตามมาตราตัวสะกด และการผันวรรณยุกต์  อ่านจำคำได้แม่นยำ และอ่านได้คล่อง  อ่านได้เร็วตามหลักการอ่าน

2.2 ใช้กระบวนการเขียน โดยเตรียมการเขียน เขียนคำถูกต้องตามความหมาย เขียนแสดงความรู้สึก ความคิด เป็นประโยคและข้อความสั้น ๆ เขียนอย่างมีมารยาท ลายมือสะอาดสวยงามตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย มีนิสัยรักการเขียนด้วยการจดบันทึกความรู้

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1   นักเรียนสามารถอ่านคำที่มี ง สะกดตามที่กำหนดได้ถูกต้อง และอ่านให้ครูฟังเป็นรายคน

3.2   นักเรียนสามารถเขียนคำที่มี ง สะกดได้ถูกต้องตลอดจนวางรูปสระตรงตามตำแหน่งได้

4.  สาระการเรียนรู้

-      การอ่านแจกลูกและสะกดคำที่มี ง สะกด

-      การเขียนคำที่มี ง สะกด

5.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.     เล่นเกมปริศนาคำทาย   โดยครูอ่านปัญหาให้นักเรียนทาย นักเรียนยกมือตอบทีละคน

2.     ครูเฉลยปัญหา ด้วยบัตรคำแล้วให้นักเรียนอ่านตาม

3.     นักเรียนสังเกตคำในบัตรคำแล้วช่วยกันบอกความเหมือนของตัวสะกดทั้ง 5 คำได้แก่ กระโปรง ถุงเท้า ผึ้ง ชิงช้า ร้องเพลง ว่าเหมือนกันอย่างไร ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปว่าคำเหล่านี้  มี   สะกด  เรียกว่าคำในมาตราแม่กง

 

ขั้นฝึก

1.     ฝึกใช้ทักษะการฟัง โดยฟังคำศัพท์จากครู คำใดที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง ให้ปรบมือ 1 ครั้ง ถ้าไม่ใช่ให้ปรบมือ 2  ครั้ง

2.     นักเรียนอ่านสะกดคำและแจกลูกคำที่มี ง สะกดจากบัตรคำ เช่น บาง ลิง ยุง          โรง  เพียง เป็นต้น

3.     นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน แข่งขันการเขียนคำที่มี ง สะกดบนกระดาน โดยใช้เวลากลุ่มละ 1 นาที กลุ่มใดเขียนคำที่มี ง สะกดถูกต้องและมากที่สุด เป็นกลุ่มที่ชนะ

4.   นักเรียนอ่านบัตรคำที่มี ง สะกดเพิ่มเติม

5.   ครูแนะนำรูปภาพที่ใช้แทนพยัญชนะ เช่น รูปงู แทนด้วย ง. งู เป็นต้นแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 1.1 และแบบฝึกที่ 1.2

ขั้นสรุป

นักเรียนร่วมกันสรุปว่าคำที่สะกดด้วย    คือคำในมาตราแม่กง

ขั้นนำไปใช้

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

6.  สื่อการจัดการเรียนรู้

-      บัตรคำ      

-      แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด

-      ปริศนาคำทาย  

7.  การวัดและประเมินผล

7.1  สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล

                            -      การอ่านและการเขียนคำที่มี    สะกด

                    7.2  วิธีวัดผล

-      ตรวจแบบฝึกที่ 1.1 และ แบบฝึกที่ 1.2 

                -      ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-      สังเกตการอ่านและการเขียนของนักเรียน

                    7.3  เครื่องมือวัด

-      แบบฝึกที่  1.1 และแบบฝึกที่ 1.2 

-      แบบทดสอบหลังเรียน

                -      แบบประเมินการอ่านของนักเรียน

                -      แบบประเมินการเขียนของนักเรียน

7.4   เกณฑ์การประเมิน

            7.4.1   แบบฝึกที่  1.1 และแบบฝึกที่  1.2  และแบบทดสอบหลังเรียน

        -      ทำถูกได้   1   คะแนน  ทำผิดไม่ได้คะแนน

                            7.4.2   การประเมินการอ่าน,การเขียน  พิจารณาดังนี้

                                        -      ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ  80

                                        -      ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ  60  -  79

                                        -      ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ    0 -  59

                                        สรุปผลการประเมิน

                                        -      ผ่าน  (ผ)  หมายถึง  ผ่านรายการประเมิน   3   รายการขึ้นไป

                                      -        ไม่ผ่าน (มผ) หมายถึง  ผ่านรายการประเมินน้อยกว่า 3 รายการ

8.  บันทึกหลังการสอน

.................................................................................................................. ..........................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................... .........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

ปริศนาคำทาย

 

                                                อะไรเอ่ย  แกว่งแกว่งไกวไกว           โล้ไปโล้มา

                                สนุกหนักหนา                                                     นั่งได้ทุกวัน     ( ชิงช้า )

 

                                                มือถือไมค์ใช้เสียงช่วย                        ดนตรีด้วยช่วยขับขาน

                                คนฟังนั่งชื่นบาน                                                                รู้ไหมนั้นเขาทำอะไร           (ร้องเพลง)

 

                                                หึ่ง   หึ่งบินมา                                       เที่ยวหาน้ำหวาน

                                มีรังเป็นบ้าน                                                         เขาเรียกฉันว่าอะไร    (ผึ้ง)

 

                                                มีไว้สวมใส่                                           ใช้ได้กับหญิง

                                น่ารักจริงจริง                                                        บอกซิคืออะไร   (กระโปรง)

 

                                                อะไรเอ่ย  สวมก่อนรองเท้า               สีขาวสดใส

                                นักเรียนสวมใส่                                                   ใช้ได้ทุกคน     (ถุงเท้า)

                              

                                                 

                                                               (จากหนังสือแผนการสอนสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ)

(ขอโทษนะค่ะ  ที่ไม่ได้ใส่ตัวอย่างแบบฝึกไป  ขอโทษจริง ๆ ค่ะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน YUWATHIDA

คำสำคัญ (Tags)#ป.บัณฑิต รุ่น 32550

หมายเลขบันทึก: 203775, เขียน: 27 Aug 2008 @ 12:10 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

พิกุล ศรีแก้ว
IP: xxx.173.178.15
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่เผยแพร่ให้ดูขอให้เก่งตลอดไป

ธนกร
IP: xxx.183.245.105
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับ